Apskaitos programa

Ðiais laikais apskaitos programos jau tapo standartu, kai kalbama apie verslo orientavimà. Naujos idëjos visuomet atsiranda rinkoje, parduodamos iðsamius sprendimus ir funkcijas. Nuomonë apie gërimo ið jø pasirinkimà nëra tokia paprasta.

Visø pirma, tinkamos programinës árangos pasirinkimas turëtø priklausyti nuo apskaitos metodo - maþos arba visos. Internetinës programos bus pakankamos sëkmingai maþai buhalterijai tvarkyti. Tinkamesnio poþiûrio apskaitos sëkmei ádiegiama programa. Jis turi daugiau moduliø.Vienas ið svarbiausiø kriterijø yra kaina verslininkams. Pernelyg daug santaupø tikriausiai nemoka, taèiau taip pat reikëtø nepamirðti, kad ne visada didelë kaina eina kartu su forma. Ir jis turëtø atsiþvelgti á tai, kad pirkimo kaina nëra tipiðka. Visi programinës árangos atnaujinimai mokami, kartais bûtina gyventi panaðiai kaip ir jo mokymas ámonëje.Svarbus vaidmuo yra tokios apskaitos programos aptarnavimas. Koks jo kursas ir kaip daþnai neatsiþvelgiama á jo atnaujinimus. Daþniau rinkoje populiaresnës programos yra efektyvesnës ir daþniau atnaujinamos nei maþiau patrauklios. Galø gale, kai programa turi gavëjø galià - santykiai su tarnyba ar tarnyba gali bûti sudëtingi.Populiariausios apskaitos programos apima „Comarch Optima“ ir „Comarch ERP“ (CDN, „Symfonia“, „SAP Business One“, „Softlab“, „Enova“, „Xpertis“ ir „Rachman“. Turtingas internete, kad atitiktø daugelá apskaitos programinës árangos populiarumo reitingø. Taèiau sunku nurodyti geriausià. Priklausomas priklauso nuo ámonës kainos ar kainos.Sprendimas dël geros programos parinkimo turëtø bûti svarstomas, nes jo pasikeitimas gali turëti atitinkamø pasekmiø ne tik finansiniu, bet ir su duomenø praradimo rizika.