Ar turite registruoti automobila su mokeseio inspekcija

Priimdami sprendimà pirkti automobilá, pirmiausia turëtume pagalvoti apie tai, ar ieðkosime idealaus automobilio prekybos standarto, arba priimsime Komisijos pasiûlymà. Abu sprendimai turi neatidëliotinø trûkumø ir privalumø, o kurie ið jø bus mums idealesni, priklauso nuo mûsø paèiø pageidavimø ir finansinio pasiûlymo. Svarbiausia naudotø automobiliø vertë ir naujøjø trûkumas yra jø kaina. Atsiþvelgiant á tai, kad jie yra pigesni uþ automobilius ið salono, uþ tà patá pinigø sumà galime nusipirkti modelá net aukðtesnëje klasëje. Automobilio, paliekanèio ið salono, vertë iðkart pradeda kristi. Po metø jis sumaþëja beveik 30 proc., O po trejø metø galësime iðleisti tik 40–50 proc. Pirkimo kainos. Kainø sumaþëjimas yra ypaè pavojingas labai graþiø automobiliø, naudojamø kaip prabangos prekëms, sëkmei. Ðtai kodël labiausiai mokamas tik trejø metø automobilis. Paprastai jie nëra iðeikvoti ir jø vertë, palyginti su svarbia automobilio verte ir forma, yra tinkamiausia. Senos transporto priemonës pirkimas (nors kartais ir labai populiarus gali bûti mirtinas sprendimas. Visø pirma, iðlaidos remontui galiausiai gali bûti brangesnës nei pats automobilis. Antra, mes galime pasimëgauti cheater aukà, kuris paslepia ávairius trûkumus ir veiksmingus faktus ið mûsø, pavyzdþiui, kursà.

Naujø automobiliø privalumas yra tai, kad turime laisvæ pasirinkti árangà ir spalvà. Net maþiausios detalës gali bûti pritaikytos jûsø reikalams ir interesams. Pirkdami automobilá ið kitos rankos, jûs negalite pasirinkti, kad, pasibaigus plaèiajai daliai, apgautumëte maþiau svarbius dalykus. Taèiau platø salonø siûlomà asortimentà siûlo butas, atitinkantis net paèiø sudëtingiausiø vairuotojø lûkesèius. Salone supirktas automobilis turi garantijà, kuri ið tikrøjø yra privalumas, taèiau yra ásipareigojusi naujoms iðlaidoms. Mes privalome finansuoti remontà, kuris atsiranda dël paprastos operacijos, ir mes neturime prarasti ðios deklaracijos, privalome jas atlikti ágaliotuose salonuose, kur jie yra daug brangesni. Automobilio pirkimas yra veikla, kurios metu turime atsiþvelgti ne á jo kainà, bet á galimas iðlaidas, susijusias su jo naudojimu. Ásigydami automobilá salone, mes garantuojame, kad nebus apgaulingi dël jo iðvaizdos, taèiau jis greitai praras pinigus kainomis, todël bet koks pardavimas mums bus nepalankus. Jei priimame skubø sprendimà dël naudotø automobiliø ásigijimo, jis gali atsiskleisti kaip be dugno, ir jam paaukoti pinigai pasirodys gana ðvaistomi nei investuoti. Todël reikia kruopðèiai patikrinti jo bûklæ ir poþiûrá su tam tikru nepasitikëjimu asmeniu, ið kurio mes tikime. Verta kreiptis á patvirtintà komisijà, kuri priima teisingà nuomonæ. Tai mums garantuoja, kad mes nebûsime sukèiavimo auka. Turëtumëte atidþiai ávertinti savo finansiná pasiûlymà. Naujasis, nors ir naudojamas, automobilis parduoda protingiausià variantà, nors tai yra individualus dalykas, kurá mes manome kaip ádomiausià vaistà.