Aukles sureguliavimas su mokeseio inspekcija

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, parduodantis prekes finansiniams asmenims, yra atsakingas uþ apyvartos registravimà kasoje. Tai strategija, leidþianti taikyti atitinkamus atsiskaitymus su mokesèiø institucijomis. Tas pats pasakytina ir apie ástatymà, ir ástatymas yra neginèijamas.

Kà apie sugedusios kasos sëkmæ?

Tokiose situacijose verta kreiptis á vadinamuosius atsarginius pinigus. Jo disponavimas nëra teisinis reikalavimas, o kiekvienas verslininkas turi ið anksto galvoti apie toká iðleidimà. Jis puikiai veikia kitose avarinëse situacijose, kurioms reikalingas tinkamas árangos remontas. PVM ástatymo prasme ji aiðkiai nurodo, kad, nesant galimybës sukurti apyvartos registrà rezervinio kasininko pagalba, mokesèiø mokëtojas turëtø nutraukti pardavimà. Rezervø tarnyba gali apsaugoti nuo nereikalingos ir nenuspëjamos prastovos pozicijoje. Verta paminëti, kad turto rezervas ið rezervø kasos turëtø bûti informuotas mokesèiø inspekcijai, apie árenginio gedimà ir keitimàsi informacija apie pakaitiná valgá.

Deja, labai greitai átraukus kasos aparato trûkumà dabartinëje atsargø sumoje, reikia nutraukti pardavimus. Tada jûs negalite pasiekti pardavimo uþbaigimo, ir toks naðumas yra neteisëtas ir taip pat gali sukelti pasekmes didelës finansinës naðtos poþiûriu. Ne kalbëti apie situacijà, kai þmogus papraðys tinkamo gavimo.

Turëtø bûti lengva praneðti apie remontininko remonto ir „fiskaliniø paðto spausdintuvø“ gedimà, taip pat apie mokesèiø administratoriø apie skylæ kuriant áraðø áraðus uþ vienà valandà árenginio remonto ir tik klientus, kurie pertraukë pardavimus.

Tik internetinio aukciono atveju verslininkas neturi nutraukti savo darbo, taèiau jis turi bûti vykdomas keliomis sàlygomis - saugomi áraðai turi tiksliai nurodyti, kokia medþiaga mokëjimas buvo priimtas; mokëjimas turi bûti pastatytas elektroniniu paðtu arba paðtu. Ðioje formoje pardavëjas - mokesèiø mokëtojas - puikiai tinka paskutiniam áterpti PVM sàskaità faktûrà.