Avarines energijos sistemos

Nepaisant to, kad bet kuriame pastate yra nuolatinis ryðys su kitais energijos ðaltiniais, jis kartais gali pasiekti energijos tiekimo spragas. Tada reikia kà nors padaryti, ir tikriausiai taip pat iðeiti ið pastato viduje, taip pat pastabø, kurios bus energijos tiekëjo dalis. Tokiais momentais, kai nëra elektros, avariniame apðvietimo lempoje turi bûti prijungtas blokas. Paskutinis svarbus, ypaè kai pastatas nëra prieinamas kurtiesiems, o jo darbuotojai norëtø bûti tokioje padëtyje, kaip palikti tamsesná pastato vidø.

Toks apðvietimas susijæs su atitinkamø sveikatos ir saugos taisykliø laikymusi, kuri turëtø bûti taikoma visose patalpose, neatsiþvelgiant á tai, kokia uþduotis yra. Uþ savo tarnybos jis sugeba tiksliai iðryðkinti koridorius ir evakuacijos sprendimus. Todël ðios lempos naudoja minimalià átampà ir yra pakankamai stipri tiek gatvei, tiek iðëjimui, kai piktogramos buvo skaitomos moterims, kurios bandys palikti objektà.Verta paþymëti, kad tokias lempas galima tiekti daug originaliais korpusais, tiek staèiakampiais, tiek ovaliais. Dël to svarbu greitai juos pritaikyti prie konkretaus pastato ir suskirstyti á paskutiná, kad jie veiks gerai, kad ir kur jie bûtø árengti.

Labai daþnai toks apðvietimas ið karto pristatomas su piktogramomis, kurios informuoja apie evakuacijos iðëjimà ir apie tai, kokià kryptá reikia sekti, kad galëtumëte kuo greièiau já pasiekti. Kiekvienas pastatas, kuriame árengtas toks apðvietimo modelis, gali suteikti moterims didesnæ saugumo patirtá. Net ir dël realios grësmës gyvybei vyrai galës priimti tvarkà ir tiesiogiai patys iðspræsti kuo trumpiausià bûdà, kaip tai padaryti.