Biudtheto vieneto apibrethimo finansinis planas

„Enova“ programa yra finansø ir apskaitos sistema, kas yra butas, teikiantis visapusiðkas paslaugas tiek apskaitoje, tiek fizinëje ámonëje. Ði paslauga visø pirma baigiama registracijos, ðio katalogo skelbimo, deklaracijø ir ataskaitø rengimo, taip pat periodiniø ataskaitø rengimo srityje.

BeezMAXBeezMAX - Veiksmingas ortopedinis tepalas, skirtas sànariø problemoms!

Programa „enova“, be kita ko, leidþia sukurti dienoraðtá, kurio funkcija yra iðtraukti þurnalus. Be to, tai suteikia galimybæ registruoti PVM uþ pirkimus ir pardavimus. Be to, tai suteikia galimybæ dokumentuoti dokumentus. Kalbu apie dokumentus, kurie nëra sàskaitos - pavyzdþiui, banko iðraðai, memorialai, importo dokumentai, grynøjø pinigø ataskaitos ar darbo uþmokesèio. Ði programa taip pat suteikia galimybæ derinti likuèius ir apyvartà. Jis taip pat leidþia atsiskaityti su tiekëjais, kai galvojate apie mokëjimus. Paþymëtina tai, kad „enova“ programa suteikia galimybæ áraðyti atsiskaitymus valiuta. Tai daroma kartu su kursø lentele, taip pat su automatiniu valiutø keitimo skirtumø skaièiavimu ir áraðymu.Ðioje programoje veikia tinklapiai, skirti juos suskirstyti á tam tikrø tipø dokumentø nuostatas. Dokumentø áraðai leis jiems automatiðkai skelbti svetaines. Programoje pateikiami labai skaidrûs PVM áraðai. PVM gali bûti apmokëtas tiek grynaisiais pinigais, tiek pagal kaupimo principà. Tuo paèiu metu programa suteikia galimybæ atlikti grynøjø pinigø ir banko ataskaitas. Be to, jis pirks likuèius ir apyvartà. Tai suteikia galimybæ apibrëþti ámonës balansus.Dabar programa yra prieinama dokumentuose, kurie yra skirti sàskaitoms su rangovais. Èia kalbu daugiausia apie palûkanø pastabas, priminimø laiðkus, pervedimus, balanso patvirtinimus.„Enova“ programa skirta þmogiðkøjø iðtekliø valdymui. Tai daug plataus funkcionalumo, kuris nuolat pleèiasi, todël jis naudojamas visoms ámonëms sëkmingai. Apibendrinant, „enova“ programa yra puiki finansø ir apskaitos sistema.