Deecino gamybos amones

Labai bûdingos vietos gamybos ámonëms, be prieþasties, dël praktikos ir gamybos objekto. Jie turi bûti naudojami masinei gamybai, dirba daug darbuotojø ir taikomi modernûs naujausiø efektø kûrimo bûdai, o mûsø veikla uþpildoma ðimtu procentø. Taèiau visos technologijos, perdirbamos gamyklose, taip pat yra veiksmingos, kai jos veikia be jokiø problemø. Per reikia rûpintis specialiai samdomi specialistai - taip, kad jø karjera yra ájungta, jei gamybos salës yra ramioje, ramus, nieko neávyksta, ir saugos taisyklës nëra paþeistos.

Bet kuriame gamybiniame namuose pasukama daugiau ar daugiau sunkiai græþtiniø medþiagø. Taip pat naudojamos organizacijos ir stiliai, palaikantys gamybos veiklà. O daro jie deramai pabaigoje (gamybos ir stiprinti gamybos yra nepriekaiðtingos, taèiau ji trunka nesëkmës ðiø árenginiø klausimà, o jø koreliacija su turinio sprogmenø centre, kuriame jie yra. Galiausiai tai yra problema. Kadangi maðina, kuri gamybai naudoja degusias dujas, gali sugesti, o po to dujos taip pat gali nutekëti arba spontaniðkai sprogti. Tai sukuria didþiulæ grësmæ asmenims ir taðkams, kurie patenka á tokià maðinà.

Todël prieð jam leidþiant dirbti, svarbu sukurti sprogimo saugos dokumentà, ty dokumentà, kuriame saugoma sprogimas. Yra paskutinis unikalus dokumentas, patvirtinantis, kad ámonëje buvo atlikta sprogimo rizikos analizë, ir buvo imtasi veiksmø, kad galiausiai sumaþëtø sprogimo grësmë namuose. Dokumentas tvarko ir kuria kita sprogi forma.

Atrodytø, kad keli lapai popieriaus neiðgelbës mus nuo sprogimo. Ir raðyti ðiuos dalykus juodos ir baltos spalvos, atsiþvelgiant á eksploatacijos pavadinimø þinoma ir todël papildomø medþiagø ar sistemø maðinos, mes galime paþvelgti á popieriaus ir pasakyti, kaip yra naujø organizmø ágyvendinimas trunka ilgiau galioja, be bûtinybës eiti visà procedûrà nuo sprogimo pradþioje.