Depresijos psichikos liga

Jis neslëps savæs, kad ið tikrøjø visi ras daugiau nei vienà akimirkà, kai jauèiasi ne labai gerai ir net labai maþai. Kartais visada yra tik nedidelë apatija, melancholija ar tiesiog nostalginë nuotaika. Kadangi kalbama ne tik apie maþos bûklës ir ramus depresijà, o bloga nuotaika pradeda vartoti lëtiná pobûdá - todël galime iðspræsti depresijos pradþià.

Tokiu atveju verta kreiptis á psichologà, norint uþkirsti kelià ligai, arba bent jau patirti. Taèiau tik tokiu atveju verta kreiptis á „Google“: psichologà Krokuvà (pavyzdþiui - tada susisiekti su data, ar yra naujø dalykø, kai verta to pasiekti?

Þinoma, yra ir prieðingø situacijø. Tiesà sakant, viskas priklauso nuo mûsø elgesio. Netgi tokie vaidmenys, kaip ieðkoti gyvenimo kelio, atsiþvelgiant á bûsimos profesijos pasirinkimà, arba - tarkim, - informacija su jûsø sutuoktiniu - yra puikus pasiteisinimas eiti á psichologà tik pasikalbëti su juo. Kartais pokalbis pats iðvalo. Taip pat gali bûti palaikoma. Visa tai yra tol, kol mes susiduriame su profesionaliu psichologu, kuris taip pat turës mus surasti, bet taip pat neegzistuoja kaip natûralus ir funkcinis. Bet kuriuo atveju, galite kreiptis á psichologà, turintá santykinai triviðkà faktà, tol, kol laikytumës áprastu poþiûriu.

Kai kurie þmonës gëda naudotis psichologø paslaugomis. Jie gëda dël savæs ir prieð draugus. Taigi jis taikomas daugeliui mitø, kurie vis dar lieka Lenkijos visuomenëje. Daugelis moterø, net ir tø, kurios yra depresijos, yra problema, kad bûtø galima nutraukti ir eiti á psichologà. O kas yra atvejis, kai psichologas turi „pakeisti“ kolegos diskusijos draugà - bent jau teoriðkai - maþiau rimtas dalykas ...

Kai jau minëjome, ne visada gausime sveikà ekspertà, kuris ið tikrøjø paþins mus ir patars mums uþ keliø ðûkiø. Vizitas yra susijæs su bûtinybe atverti - ið tikrøjø - kità þmogø. Taèiau, jei mes gerai, Krokuvos psichologas gali mums padëti.