Drabuthiai vaikams mathdaug

Tikras sprogimo pavojus atsiranda, jei oras dulkës ávairiomis dulkëmis. Tada jie gali bûti pagaminti ið medþio dulkiø, smulkiø anglies dulkiø ar milteliø daþø. Dël daugybës ávairiø kilmës smulkiø dulkiø grûdø gali atsirasti sprogimas. Uþdegimas tikrai gyvens atviros ugnies, elektros kibirkðèiø, elektrostatiniø sroviø ar labai aukðtø temperatûrø ðildomø maðinø elementø.

Siekiant sumaþinti sprogimo ir sprogimo rizikà, yra naudingos dulkiø iðtraukimo sistemos, o didþiausià dulkiø surinkimo árenginiø efektyvumà uþtikrina vietinis stiprinimas, kuris gali bûti savaime palaikanèiø rankø, suckers ar karnizo formos, kurios yra numatytos arti emisijos ðaltinio. Kiekvienas dulkiø klasteris turëtø bûti paðalintas dabartiniu pagrindu, kad jis nepriimtø ir netrûktø dulkiø. Tuo paèiu metu bûtina reguliariai iðtuðtinti dulkiø konteinerá.

Dulkiø ðalinimo árenginiai turi bûti identiðki atex patarimams. Priimami ventiliatoriai ir filtrai, kurie yra bendri su taikomais standartais. Atex (atex montavimas pirmoje versijoje priimamas ið sprogimo plokðèiø, turinèiø sprogimo filtrà. Filtrai gali bûti vieninteliai, kurie gali bûti pakartotinai naudojami.Dulkiø sprogimas árenginyje daro membranà, tokioje sistemoje susidaro sprogiosios dujos, kurios nesugeba pasiekti filtro paþeidimø.

Papildoma áranga dulkiø iðtraukimo sistemoms gali bûti kibirkðtinio gesinimo metodai arba modernios sistemos, skirtos kibirkðèiø gesinimui árenginio fone, iðlaikant anglies dioksidà. Gràþinimo sklendës turi bûti duomenys apie ventiliacijos kanalus, siunèiamus á filtrà. Sklendþiø uþduotis yra apsaugoti liepsnos pakartojimà árenginyje.