Dulkio surinkejai

Lengvatiniø pramoniniø dulkiø kolektoriø pirkti, turëtumëte þinoti, kad yra nemaþai rûðiø tik tokiø nusodintuvus. Pirmojo tipo pramoniniø dulkiø kolektoriø nusëdimo kamera. Jie yra tokie patys sunkumo dulkiø separatoriai. Ðios dalelës, kurios prasiskverbia á tokio nusodintuvas, interjero, sunkio kritimo á dulkiø separatoriaus apaèioje, ir su iðgrynintu dujas, kurios yra minkðtesnë laisvai yra paduodamas á virðutinæ dalá tokio ðlapio elektrostatinis nusodintuvas. Svarbus bruoþas ðio nusodintuvas dulkiø iðtraukimo tipas yra bûdas karðta.

Kitas ekonominis dulkiø surinkëjas yra inerciniai kolektoriai. Jie teigia, kad tokie patiekalai yra naudingi tvarkant ir supaprastinant konstrukcijà. Jûs visada turite pasirûpinti, kad jø veiksmingumas nebûtø platus. Taigi didesnëse gamybos ámonëse jie neveikia.Filtravimo filtrai yra dar vienas tipas. Ðiuolaikiniu bûdu filtravimo dulkiø surinkëjai veikia taip, kad uþterðtas alkoholis auginamas tinkamais audiniais. Ðiandienos pasaulyje uþterðimas lieka ant audiniø, o iðvalytos dujos iðlieka. Ðie dulkiø siurbliai turi ilgalaiká efektyvumà. Ðtai kodël jie gerai dirba didesnëse gamybos parduotuvëse.Verta galvoti apie tai, kad pramoniniø dulkiø iðtraukimas yra pateisinamas bet kuriame darbo namuose, kuriame iðleidþiami visi ore esantys terðalai. Verta galvoti apie tai, kad tokie ekonominiai dulkiø surinkëjai yra daug daugiau, ir mes turëtume pritaikyti mûsø dulkiø surinkëjà á taðke atlikto darbo pobûdá. Taigi, skaitykite apie gerus tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galiausiai galëtume nuspræsti, kiek turëtume nuspræsti. Dulkiø surinkëjø tipai pirmiausia priklauso nuo valymo efektyvumo. Todël ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek svarbesni, tikrai bus daug aktyvesni. Svarbu yra pramoniniø dulkiø surinkëjø kompanija. Verta atkreipti dëmesá ið patikrintø bendroviø, turinèiø gerà nuomonæ. Mes nesirûpiname tokiu sàþiningumu ásigijusiam pramoniniam dulkiø surinkëjui.