Fiskalinis gintaras plius

Vis daugiau namø ðeimininkiø gali ásigyti profesionalø pjaustytuvà. Priklausomybë yra tokia pati, kaip ir patogumas, bet ir pelningumas, atsirandantis dël tokio tipo prietaisø naudojimo.

Greitesni pusryèiaiVirtuvës pjaustytuvas sudaro dalá darbo kartu su daug maþesniu ir stipresniu maistu. Daugelis ið mûsø nenori paruoðti antrø pusryèiø. Mes neplanuojame laiko ryte, todël mes norëtume pirkti paruoðtus sumuðtinius. Pjaustytuvas mums sutaupys valandas ir lengviau ir efektyviau sukurs pusryèius. Ðiuo metu mes naudosime, kad mûsø organizuotas maistas yra teisingas ir naujas. Kûno pjaustytuvas padës mums paruoðti sudëtingiausius mësos patiekalus. Tai bus ne tik kietasis kaulas, kuris vëliau galës paruoðti gerà ir maistingà sriubà, bet ir supjaustyti bet kokio storio grieþinëliais net ir paèià sudëtingiausià mësos gabalëlá. Kiekvienas, kuris kada nors paruoðë daugiau originaliø patiekalø, þino, kiek priklauso nuo geros mësos gabalo. Naudojant senus, nelygius peilius, pjovimo metu bus padaryta þala, kad vëliau ji bûtø sveika ir ðluota. Gerà, sultingà mësà reikia greitai ir tinkamai pjauti. Dël to jûs neprarasite savo vertingø sulèiø ir iðlaikysite skoná ir atsparumà.

Populiaresnis vaistasRinkoje yra daug ávairiø peiliø rinkiniø. Jei priklausysime nuo namø virimo meistrø, mes norime: smulkintuvo, þuvø peilio, mësos, sûrio, peilio su duonos pjaustymo kamuoliu ir paprastus produktus. Visi ðie peiliai pakeièia pjaustytuvà, kuris leidþia mums sutaupyti daug pinigø. Pakanka, kad vienà kartà per tam tikrà laikà pakeistume naudotus peilius. Ekstremaliais atvejais yra populiarus ir plaèiai prieinamas sprendimas.

Naudojant pjaustyklæ, supjaustykite visà maistà á skilteles, nesvarbu, ar bus ðaldyta mësa, kaulai ar kieta duona. Tai pasieksime kelis, lengvai ir higieniðkai. Pjaustytuvai yra pagaminti dël papildomø metalo lydiniø, kurie suteikia jiems iðsamø valymà ir galimà dezaktyvavimà. Tradiciniai pjaustymo lentos, neatsiþvelgiant á tai, ar jie pagaminti ið plastiko, ar medþio, gràþina daug mikroorganizmø. Ið esmës jø valymas ir dezinfekavimas yra neámanomas.