Fiskalinis kasos aparatas

Ðiuo metu turime spræsti kompiuterizuotà pardavimà beveik visuose versluose. Todël pagrindinis ðios rûðies realizavimo árenginys yra „Bnet“ biuro fiskalinë kasa - prietaisas, kuris pernelyg didelæ uþduotá rûpinasi apyvartos registravimu, o taip pat ir mokesèiø sumas, pelningas, kai PVM átraukiamas á maþmeninës prekybos sëkmæ.

Pirmasis ðio prietaiso tipas yra EMTT mokesèiø kasos aparatas. Tai yra daug maþesnis árenginys, turintis palyginti maþà RAM atmintá (talpa skaièiuojama nuo atskirø iki aðtuoniø megabaitø. Paprastai uþtenka apie penkerius veiklos metus - po ðio sezono savininkas turëtø gauti naujà kasos aparatà arba tiesiog pakeisti fiskaliná modulá. Prie EMTT mokesèiø kasos galite prijungti iðorinius árenginius, taèiau negalësite parduoti naudodami kompiuterinæ programà.

Tarp ERC tipo rekomenduojama, be kita ko, neðiojamus kasos aparatus, taip pat þinomus kaip mobiliuosius kasos aparatus. Paprastai jie naudojami maþose ámonëse, esanèiose rinkose ar bazaruose, kur jø kompaktiðkas dydis yra didelis privalumas. Taip pat populiarûs vieno sëdynës kasetës, turinèios ðiek tiek didesnes laisves nei neðiojamieji modeliai. Kompiuteris taip pat gali bûti prijungtas prie kitø árenginiø, pvz., Svarstykliø.

POS kasos aparatas yra daug labiau paþengæs fotoaparato tipas. Jie yra kvalifikuoti kompiuteriams, daugiausia dëmesio skiriant apyvartos registravimui, taèiau daugelio naujø veiklø ágyvendinimui, sprendimui rinkti atskirus produktus ir jø pardavimà. Maþiausios POS sistemos paprastai apima: fiskaliná spausdintuvà, klaviatûrà, monitoriø (tiek standartiná, tiek liesti ir, þinoma, kompiuterá. Jei pastatà naudojate iðplëstine sistema, kasos aparatas gali bûti naudojamas su beveik visais iðoriniais palaikymo árenginiais.

POS kasos aparatas yra labai naudinga investicija, nes, skirtingai nei EMTT kasoje, ji turi galimybæ iðplësti RAM atmintá, keistis programine áranga ir ádiegti galingesná procesoriø. Verta paþymëti, kad dabartiniame aparate finansinis árenginys nëra praktiðkai pats kasos aparatas, bet spausdintuvas, iðduodantis kvitas.