Fiskalinis spausdintuvas kaip patvari laikmena

Visose parduotuvëse, taip pat ir internete, bet ir kirpyklose, kosmetikoje, medicinoje ir ávairiuose salonuose atsirado kasos aparatai. Ir nors klientams nereikia su savimi paimti paslaugø teikëjo arba kasininko surengtø prekiø sandëliuose, dabar jie turëtø pasirûpinti, kad bûtø gautas spausdintas kvitas.

Kiekvienas fiskalinis spausdintuvas turi gavimo spausdinimo funkcijà ir galimybæ spausdinti kasos savininko kvitus. Kartu kasos naudotojas nustato, ar áplaukos, kurios turi bûti átrauktos á deklaracijas mokesèiø inspekcijoje, planuoja bûti átrauktos á profesionalø popieriø, arba gali bûti paraðytos tik skaitmeninëje laikmenoje.

Kliento atveju grynøjø pinigø kasos aparato gavimas yra jo pusëje. Klientø grupë skundþiasi, kad kvitas jiems nëra bûtinas, kad tai yra papildomas popierius, kurá jie iðmeta per tam tikrà laikà, taèiau, jei gavëjui nepateiksite kvito, galite sumokëti bilietà. Vis daþniau mokesèiø tarnybos siunèia savo þmones á parduotuves, stovi komercinëse ðirdyse ar aptarnavimo akimirkose, kad suþinotø, ar klientas gavo kvità. Forma yra priimtina, kai klientui atspausdintas kvitas, o pirkëjas jo nepriëmë. Tokios áplaukos turëtø bûti sunaikintos. Jei kvitas bus prieinama, o klientas jau gali iðeiti ið parduotuvës, kasos valdytojas yra atsakingas uþ kasos spausdinimo iðraðymà, kurá galima nubausti mokesèiø þenklu, kad klientas nepateikë kvito.

Be to, Finansø ministerija nusprendë remti klientø gavimo ið kasos aparatø gavimà. 2015 m. Pabaigoje buvo pradëta gavimo loterija, kurioje gali dalyvauti kiekvienas fiskalinio èekio turëtojas. Kvito turëtojas, dokumentuodamas medþiagos ar paslaugos ásigijimà uþ didesnæ nei 10 PLN sumà, gali iðsaugoti savo èeká loterijos sienoje, áskaitant kasos numeris, spaudinio numeris, nurodant pirkimo numerá ir pirkimo datà. Þaidimø idëja yra apdovanoti laimingais èekiais, turinèiais vertingø materialiniø prizø, uþraðytø kartà per mënesá. Kartà per ketvirtá taip pat pasikeièia pajamø kvotø emitentø kategorija. Tokiø specialiø áplaukø turëtojai, iðduoti iki praëjusio sezono kirpëjø ir kosmetologø, o bûtent medicinos ir stomatologijos ástaigos, gali gauti papildomø vertingø specialiø prizø.