Fizinis asmuo valdantis individualia amonae

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, parduodantis prekes fiziniams asmenims, yra priverstas registruoti apyvartà kasoje. Tai stilius, leidþiantis taikyti atitinkamus atsiskaitymus su mokesèiø tarnybomis. Taip yra dël ástatymo, kuris taip pat yra neginèytinas.

Kà apie sugedusios kasos sëkmæ?

Apie tokius dalykus reikia aprûpinti vadinamuoju atsargø pinigais. Jos buvimas nëra teisinis reikalavimas, todël kiekvienas vadybininkas turi laiku galvoti apie toká iðleidimà. Jis puikiai veikia ávairiose avarinëse situacijose, kurioms reikalingas tinkamas árangos remontas. Mano nuomone, PVM ástatymas aiðkiai nurodo, kad jei rezervo fondo pagalba neámanoma sukurti apyvartos registro, mokesèiø mokëtojas turëtø nutraukti pardavimà. Rezervinis fondas gali apsaugoti nuo nereikalingø ir nenuspëjamø pristabdymø praktikoje. Verta paminëti, kad norà ið rezervo kasos gauti reikia praneðti mokesèiø inspekcijai, nurodant árangos gedimà ir suteikiant þiniø apie pakaitiná maistà.

Deja, kai dabar buvo labai pridëta, kasos aparato stoka, ðiame rezerviniame kasoje yra ribota bûtinybë nutraukti pardavimà. Po to negalite sukurti pardavimo uþbaigimo ir tokie darbai yra neteisëti ir gali sukelti didelës finansinës naðtos pasekmes. Neatsiþvelgiant á situacijà, kai gavëjas papraðys atitinkamo gavimo.

Bûtina kuo greièiau informuoti kasos aparato remontà ir mokesèiø mokëtojø fiskalinius spausdintuvus, o mokesèiø institucijas apie skylæ rengiant prietaiso remonto laikà prekybos áraðus ir bûtent klientus apie parduodamà vietà.

Tik sëkmingai parduodant internetà verslininkas neprivalo nutraukti savo vaidmens, taèiau jis turi pasiekti keletà sàlygø - turi bûti aiðkiai atsiþvelgta á saugomus áraðus, kokiam produktui mokëjimas buvo priimtas; mokëjimas turi bûti ávykdytas elektroniniu paðtu arba paðtu. Ðioje formoje pardavëjas - mokesèiø mokëtojas bus privilegijuotas iki paskutinës PVM sàskaitos faktûros.