In vitro

Jei planuojame turëti didþiulæ sveikatà, turime paslëpti ne tik mûsø mësà ir kûnà, bet ir daugiau apie mûsø psichikà. Todël tai ypaè svarbu, nes leidþia mums pereiti per visà dienà. Deja, yra keletas veiksniø, kurie blogai veikia jûsø artimà psichikà. Vienas ið jø yra lyties trûkumas. Kà tada gali pakeisti Lenkijos psichikos sveikata?

Kiekvienas seksologas mums pasakys, kad seksas yra svarbus kûnui ir dvasiai. Yra daug tiesø. Visø pirma, þmonës, kurie daþnai turi lytinius santykius, yra patenkinti savimi, taèiau jie turi daugiau savigarbos nei þmonëms, kurie nustoja patenkinti savo natûralius poreikius. Vyrai, uþmezgæ savo santykius, ágyja pasitikëjimà savimi, o moterys sustoja naujesnës ir lengvai sujungia gyvenimà su dideliu dràsa. Yra tos paèios moksliðkai patvirtintos situacijos. Jei norime pagerinti savo savigarbà, turëtume tik pradëti mylëti. Kitais atvejais mes tikriausiai pradësime skøstis paprastu kûnu, visu pobûdþio ir viso gyvenimo gyvenimu.

Be to, áprastinë lytis maþina depresijos atsiradimo tikimybæ. Todël pastaraisiais laikais yra ðiek tiek stipri ir paplitusi liga. Santykiuose þmogaus sistemoje gaminami endorfinai, kurie veikia lygiai taip pat, kaip ir fizinio krûvio metu. Ðiandien endorfinai tiesiogiai veikia artimà gerovæ ir daro mus puikia energija. Be to, kai kurie þmonës mano, kad seksas veikia beveik kaip ir morfinas. Taigi jis visiðkai maþina skausmà ir naujus negalavimus. Tuo paèiu metu jis vis dar valdo nemiga, o kai jis yra þinomas, pailsëjæs ir uþdarytas þmogus yra pozityvus þmogus. Sekso privalumas yra tikrai daug.

Kita vertus, jei negalime pasinaudoti tokiais privalumais ir planuoti savo seksualumo problemas, turëtume pasinaudoti specialisto paslaugomis. Kristaus seksologas mums tikrai paaiðkins, kà taip bijo tokiø artimøjø. Kai atpaþástame visos problemos prieþastá, galësime ramiai já paðalinti. Ir tada mes pradësime savo stiprø seksualiná gyvenimà.