Kalorijo deginimas

In vitro apvaisinimas yra technologija, padedanti reprodukcijai ir simptominiam nevaisingumo gydymui. ART (pagalbinës reprodukcinës technologijos arba pagalbinë reprodukcija apima keletà kitø metodø, kurie atliekami koriniame plokðtëje. Nurodo valgyti tuo metu, kai nepavyko naujø pagalbos formø.

Mokslininkai apibrëþia IVF apvaisinimà in vitro (apvaisinimas in vitro. Tada yra lotyniðkas terminas. Tyrimas atitinka du tipus. In vivo ðie tyrimai atliekami laboratorijoje, þmogaus kûno viduje. In vitro tai yra þmogaus kûno prasme („ant stiklo“.In vitro apvaisinimas apima kiauðiniø làsteliø træðimà uþ moters kûno. Ðiuolaikiniame projekte yra hormonø, kurie veda ovuliacijos procesà, o tada paima kiauðiniø làsteles ir surenka juos su spermatozoidais (vyrø reprodukcinëmis làstelëmis. Visas procesas atliekamas laboratorinëmis sàlygomis. Tuo metu, kai apvaisinta làstelë atsidaro padalijus, embrionas patenka á moters kûnà, kad já bûtø galima gauti ágyvendinant (implantuojant gimdoje. Jei tai pavyks - atsiranda nëðtumas, kuris greitai tæsiasi á natûralià tvarkà.IVF-ET (klasikinëje mokykloje træðimas savaime vyksta ant papildomos keptuvës, kurioje pasirenkami kiauðiniai ir sperma (50–100 tûkst.. Jie susieja tarpusavyje per 24 valandas, suteikdami keletà embrionø. Esant dabartinei krypèiai, sudaromos sàlygos, panaðios á paskutines þmogaus kûno sàlygas. Dabartinis metodas yra labai brangus ir invazinis.Kokios yra apvaisinimo in vitro indikacijos? Ið pradþiø ði technologija buvo skirta merginoms su skaldytø kiauðintakiø. Tai jau yra miðko rekomendacijos ir apima ir vyriðkà veiksná. Apvaisinimas in vitro paprastai bûna keturi etapai. Tada yra kiauðidþiø hormoninë stimuliacija (norint gauti didesná kieká kiauðialàsèiø, vyrø ir moterø reprodukciniø làsteliø rinkimas, træðimas laboratorinëmis sàlygomis ir pradþios implantavimas motinos organizme.