Kasos aparatas kf03 gintaras

bioveliss tabsBioveliss Tabs veiksmingi ir pigūs lieknėjimo lopai

Ámonës, vykdanèios verslà, kuriame jos naudoja kasos aparatus, turi atlikti daug reikalavimø. Gërimas yra pareiga turëti popierinius ritinius su kvitø kopijomis per áprastu reglamentu, kuris buvo pratæstas iki 2013 m., Apraðytà laikotarpá.

Iki 2012 m. Gruodþio 31 d., Remiantis Finansø ministro 2008 m. Nuo 2013 m. Pradþios kvitø kasos saugojimas pasikeitë ir pratæstas iki penkeriø metø. Mokesèiø mokëtojai, registruodami pardavimus kasos aparatuose 2013 m., Turëtø paimti 2012 m. Ir 2011 m. Taèiau jie taip pat turi uþtikrinti, kad archyvuotos 2013 m. Áplaukø kopijos bûtø saugomos iki 2018 m., Nes penkeriø metø terminas nustatytas nuo kalendoriniø metø, kuriais baigiasi mokesèiø mokëjimo terminas, pabaigos.Kodël fiskaliniø áplaukø kopijos saugomos penkerius metus? Visø pirma, dël paskutinës prieþasties, kad mokesèiø ásipareigojimo apribojimo laikas yra tik penkeri metai.Yra daug rûpesèiø, ar reikia archyviniø kopijø kopijø per tikrai ilgà bûklæ. Taèiau Finansø ministerija mano, kad penkeriø metø laikotarpis yra svarbus mokesèiø atsiskaitymø tvarkingumui. Kvitø kopijos yra vienintelis árodymas, kad dokumentai yra pardavimai, jo kainos ir mokesèiø tarifai.Taèiau kelionë nusipelno fakto, kad, nors ástatymø leidëjas nurodë tam tikrà laikà, kad archyvø kopijas bûtø galima archyvuoti su finansinëmis áplaukomis, jis nenurodë situacijø, kuriose jie turëtø bûti saugomi. Pigiausi fiskaliniai kasos aparatai Krokuvos parduotuvëje gauna popieriaus struktûrà. & Nbsp; & nbsp; svarbesnës lëðos su iðplëstiniu moduliu tikisi archyvuoti elektronines kvitus. Be to, turëtø bûti daroma prielaida, kad net verslo likvidavimo faktas neatleidþia verslininko nuo ástatyminio ápareigojimo saugoti kasos aparatø kopijas.