Kasos aparato simuliatorius

Kai parduodame prekes ar paslaugas fiziniams asmenims (tiems, kurie neuþsiima verslu, mums reikës kasos arba fiskalinio spausdintuvo. Po jo ásigijimo ypaè svarbu pateikti fiskaliná prietaisà ir fiskalizacijà. Visi formalumai, susijæ su kasos aparatu, turëtø bûti atliekami per du mënesius nuo jo ásigijimo.

Pateikimas atitinkamos mokesèiø inspekcijos vadovui turëtø bûti pateiktas prieð pradedant registruoti pardavimus kasoje. Kà reikëtø átraukti á toká praneðimà? Visø pirma turëtumëte paraðyti, koks bus tikslus biure naudojamø kasos aparatø skaièius. Taip pat turite nurodyti vietø, kuriose jie bus naudojami, adresus.Finansø ministro 2012 m. Lapkrièio 29 d. Reglamente tiksliai reglamentuojamas kasos aparatø ataskaitø teikimo bûdas. Kartu su jais, ne vëliau kaip tà dienà, kai patiriama teisë á atleidimà nuo piniginiø kasos, turëtø bûti árengta bent pusë mokesèiø inspekcijos vadovui deklaruotø kasos aparatø. Kitø mënesiø pradþioje likæ kasos aparatai turëtø bûti átraukti á registrà.Kaip dabar praneðëme ir ádiegëme kasos aparatus, jie turi bûti apmokestinami. Tai bûtina, jei priklausysime nuo kasos aparatø ir spausdintuvø naudojimo ekonominiuose vaidmenyse.

Koks yra kasos aparato fiskalizavimas? Dël fiskalinio modulio (mokesèiø mokëtojo mokesèio identifikavimo numerio paskyrimo fiskaliniame kasoje. Prisiminkime, kad yra vienkartinë veikla, ji egzistavo ir negráþtama. Labai svarbu, kad kasos aparato fiskalizavimas profesinëje mokykloje bûtø atliekamas kvalifikuoto techniko. Sëkmingai ávykus klaidai, bus neámanoma atðaukti neteisingai atlikto fiskalizavimo, jums reikës ásigyti naujà kasos aparatà, o tai reiðkia didelæ kainà. Kasos aparato fiskalizavimo dëka bus galima vykdyti fiskaliná stiliø. Kasdienis praneðimas apie kasdienius pardavimus bus rekomenduojamas kasoje.Atlikæ kasos fiskalizavimà, privalote apie tai praneðti atitinkamos mokesèiø inspekcijos vadovui per septynias dienas. Tai padës jums uþregistruoti registracijos numerá.