Kasos gydytojas

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, parduodantis prekes fiziniams asmenims, yra atsakingas uþ apyvartos registravimà kasoje. Tai yra bûdas tinkamai atsiskaityti su mokesèiø institucijomis. Jis atitinka ástatymà ir ástatymas yra tikras.

Kà apie fiskalinio kasos gedimà?

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Vaistų nuo sąnario ligų

Tokiais atvejais verta gauti vadinamuosius atsarginius pinigus. Jos buvimas nëra teisinis reikalavimas, todël investuotojai á bet kurá verslà turi ið anksto galvoti apie toká iðëjimà. Idealiu atveju jis veikia prieðingos rûðies avarinëse situacijose, norinèiose suremontuoti reikiamà árangà. Ið esmës PVM ástatyme aiðkiai nustatyta, kad, jei rezervo kasoje nëra ámanoma sukurti prekybos registro, mokesèiø mokëtojas turëtø nutraukti pardavimà. Rezervinis fondas gali apsisaugoti nuo nereikalingø ir nenuspëjamø pristabdymø praktikoje. Verta paminëti, kad noras gauti ið rezervo kasos turi bûti praneðta mokesèiø inspekcijai, pasakojant apie baldø gedimà ir teikiant informacijà apie pakaitiná prietaisà.

Deja, kai jau buvo minëta, kasos aparato nebuvimas ðioje atsargø sumoje yra susijæs su poreikiu nutraukti pardavimà. Neámanoma uþbaigti pardavimo, ir tokie reiðkiniai yra neteisëti ir gali bûti siejami su didelës finansinës naðtos kûrimo pasekmëmis. Jau nekalbant apie situacijà, kai tipas praðys atitinkamo gavimo.

Todël bûtina informuoti apie kasos aparatø ir paðto fiskaliniø spausdintuvø, taip pat mokesèiø institucijø, atliktø paslaugø gedimà dël spragø, atsirandanèiø rengiant prekybos áraðus prietaiso taisymo metu, ir klientams apie pardavimo nutraukimà.

Tik internetinio aukciono atveju verslininkas neprivalo nutraukti savo darbo, taèiau jam reikalingos kelios sàlygos - saugomi áraðai turi bûti kruopðèiai apsvarstyti atsiþvelgiant á tai, kokià reikðmingà mokëjimà buvo atsiþvelgta; mokëjimas turi bûti pastatytas elektroniniu paðtu arba paðtu. Tokiu atveju pardavëjas - mokesèiø mokëtojas bus puikus iki paskutinës, á kurià bus átraukta PVM sàskaita faktûra.