Kasos parduotuve

Kasos aparatø pasirinkimas yra paprastas. Dauguma vyrø mano, kad fiskalinis patiekalas yra tik kasos aparatas. Ta paèia tvarka jie prisitaiko prie parduotuvës. Problema kyla, kai pardavëjas praðo savybiø, kurios turëtø apibûdinti geriausius mûsø kasos aparatus. Kas mus domintø? Ar norime nusipirkti reguliaraus kasos aparato ar galbût fiskaliná spausdintuvà? Ðiuo metu jos neturi perduoti. Prieð eidami á parduotuvæ pirmiausia turëtume galvoti apie tai, ko mums reikia.Taigi, kà turëtumëte atkreipti dëmesá?

Visø pirma dël pinigø lygio. Kiek mes galime juos nusipirkti. Yra þinoma, kad kuo svarbiau jie yra, tuo daugiau jie turi. Taèiau ar tikrai reikia tokio specializuoto kasos, kad galëtumëte valdyti individualius vaidmenis? Tai ne, tikriausiai geriau iðsaugoti. Be to, tuo sunkiau darbas jiems yra. Jis neskaito laiko skaityti skaitymo instrukcijoje, koks yra visas galimas mygtukas.Kitas svarbus aspektas yra dydis. Reikëtø apsvarstyti, kiek vietos galite suteikti tokio prietaiso patiekalui. Praktikoje su maþesne vietove didelë fiskalinë kasa yra susijusi tik su nereikalinga antra vieta, kurià galima paaukoti uþ vertingesná egzistavimà. Verta galvoti apie tai, kad perkate maþà fiskaliná spausdintuvà.Svarbu gràþinti prietaisui nuomonæ. Ámonëse, turinèiose didesnæ apyvartà ir diversifikuotà prekiø pasiûlà, taip pat bûtina ásigyti valiutà, kuri gali turëti tokià informacijà.Kitas svarbus elementas yra atlikto darbo tipas. Pavyzdþiui, lauke teikiamai paslaugai negalite pasirinkti reguliaraus kasos aparato, kuris yra rimtas, sunkus ir nepatogus - perkelti já ið patys á kambará. Tada turëtumëte nuspræsti dël maþesnio kasos, pasirinktos tokiai veiklai.Taip pat galite atkreipti dëmesá á èekiø saugojimo tipà. Yra þinoma, kad Lenkijoje yra teisiniø nuostatø, rodanèiø, kad áplaukos turëtø bûti saugomos 5 metus. Tokiam saugojimui yra dvi tonos. Pirmasis yra áprasti ritinëliai, kurie visada turi daugiau erdvës ir visada gali nepavykti. Antras, patogesnis yra saugoti kvitus elektroninëje konstrukcijoje. Taigi mes turime garantijà, kad nebegalime prarasti jokio gavimo, o ne uþimti papildomos vietos.Jei jau turite tokià informacijà, lengviau atsakyti á pardavëjus, kurie bus geriausi kasos aparatai mums. Paþymëjæ savybes, tai padës jums pasirinkti mums ádomø tipà.