Kasos prekyba

Ápareigojimas naudoti kasos aparatus yra daug mados, todël mûsø gidas tikrai domins didelæ verslininkø grupæ. Jûs turite elgtis su savo kasos pasirinkimu labai atsargiai ir atkreipti dëmesá á svarbius kasos aparatø parametrus ir jø metodus. Deja, tai akivaizdi tema. Apskritai kasos aparatas turëtø bûti pasirinktas tam tikros rûðies verslui. Kasos aparatas, kurá pasirinkti?

https://fit-ray.eu/lt/

Pagrindinis geros finansø ástaigos atrankos kriterijus yra tai, kokio tipo verslo veikla yra bûtina ásigyti patiekalà. Galime iðduoti fiskalinius árenginius: kasos aparatai, tarp kuriø planuojame:

vieno sëdynës kasos aparatai - jie yra labai didelë ðiandien parduodamø kasos aparatø grupë. Tokie ðiuolaikiðkiausi kasos aparatai, neatsiþvelgiant á jø dydá, tikiuosi, suderinami su kitais prietaisais, áskaitant svorá, brûkðniniø kodø skaitytuvà ar kompiuterá. Jûs vis dar galite nusipirkti reguliarø kasos aparatà, kuris nëra nurodytas. Beveik nëra jokiø prie iðorës árenginiø prijungusiø prie fiskalinës valiutos, nors yra tokia galimybë;

kasos aparatai - svarbiausias ðio kasos komponentas yra jø mobilumas. Jie turi baterijà, stabilizuoja popieriaus ritinius, kurie nusprendþia uþkirsti kelià voleliams judëti grynaisiais pinigais ið aplinkos á prasmæ. Svarbus neðiojamøjø kasø techninis komponentas yra tai, kad jie yra itin atsparûs þemoms aplinkos sàlygoms, tiek daug vertingø ar daug maþesniø temperatûrø ir stipresnës oro drëgmës. Tokiø kasos klaviatûra paprastai yra organizuojama ið silikono arba gumos, o tai reiðkia, kad nëra galimybiø uþtvindyti vidaus sistemas, kurios atitinka toká kasos aparatà;

sistemos kasetës - yra nemaþai banknotø, skirtø visai maþmeninei prekybai. Jie gali bendradarbiauti tinkluose su neðiojamuoju kompiuteriu ir su kitais kasos aparatais. Tuo pat metu jie yra suderinami su sekanèiais prietaisais, kurie pagreitina klientø aptarnavimà tarp prieðtaringø svoriø ir brûkðniniø kodø skaitytuvø. Ir jie yra vieninteliai piniginiai stalèiai, kurie, mûsø daugelio skyriø dëka, leidþia organizuoti sàskaitas, tuo paèiu palengvinant pinigø gavimà ir pervedimà.

kompiuteriniai kasos aparatai - naujausi kasos aparatai, kuriuose yra kompiuteris su fiskaliniu spausdintuvu ir árengtas monitorius.