Kompetencijo savaes vertinimas

Lenkijos teisës aktai nurodo mokesèiø lengvatos, skirtos ásigyti fiskalinio paðto tinklo ðiluminá spausdintuvà, naudojimo duomenis. Ði pagalba apima 90% pirkimo kainos gràþinimà, taèiau ji negali virðyti 700 PLN. Tuo paèiu metu, jei verslininkas perka kelis prietaisus, ði paskola apskaièiuojama visiems, turintiems ypatingà, o ne bendrà. Kaip matote, grynøjø pinigø kasos aparato pirkimo lengvata yra gera ir taupo daug pinigø.

Tuomet verta tai padaryti. Galø gale yra tokios lengvatos naudojimo taisyklës. Turinys vartojamas Mokesèiø uþ medþiagà ir pagalbà ástatyme.Pirmasis pagrindas yra bûtinybë pateikti Iþdo pavadinime kasos aparatø, kurie, kaip manoma, ágyvendinami eismo ir mokëtinø mokesèiø sumai, skaièiø. Be to, taip pat turëtumëte gràþinti adresà, kuriuo bus naudojamos sumos. Reikia galvoti apie tai, kad toks projektas turëtø bûti pateiktas prieð pradedant naudoti kasos aparatus.Kitas pagrindas yra bûtinybë iðlaikyti priskirtas datas, kada mokesèiø mokëtojas turëtø ádiegti ir paleisti turtà ið deklaruotø kasos aparatø.Be to, ði suma turi atitikti PVM rezoliucijoje nustatytus techninius reikalavimus. Kaip vis dar turëti tam tikrø funkcijø. Pavyzdþiui, ji turi uþtikrinti saugø duomenø perdavimà iðorinëms laikmenoms. Kasos aparatai patikrinami techniðkai prieð pateikiant praðymà dël jø pirkimo.Nauja taisyklë taikoma asmenims, atsistatydinusiems ið PVM. Tokie asmenys, norëdami gauti pinigø uþ kasos pirkimà, privalo papildomai pateikti atskirà paraiðkà, kurioje bûtø iðsamûs duomenys apie mokesèiø mokëtojà. Pavyzdþiui, tokioje paraiðkoje turi bûti áraðytas vardas ir pavardë, adresas, mokesèiø mokëtojo numeris, taip pat banko sàskaitos numeris, kuriam tiesiogiai siunèiama gràþinamoji iðmoka uþ tokio kasos pirkimà. Tokio gràþinimo gavimo laikas yra 25 dienos nuo papildomo mokesèiø mokëtojo praðymo pateikimo momento.Apibendrinant, verta paminëti labai gerai paminëtus. Po jø vykdymo reikëtø atskirti mokesèiø lengvatas uþ kasos pirkimà.