Krokuvos priemieseio sekretoriatas 3

Sekretoriatas yra naujas beveik visuose prekiø þenkluose ir organizacijose, nes leidþia tinkamai tvarkyti dokumentus, reikalingus visai organizacijai valdyti. Sekretoriato veikimas turi egzistuoti dabar, pritaikytas prie naujø ryðiø formø, taèiau turi atitikti auganèius reikalavimus veiksmingam ir aukðtam informacijos srautui.

Tarnybos sekretoriui interneto programa yra puikus sprendimas, nes jis þymiai padidina knygos efektyvumà su dokumentais. Speciali programinë áranga sekretoriatui gali bûti keletas funkcijø, kurias verta paminëti:• dokumentø áraðai (pvz., Uþsakymai, pasiûlymai, skundai, darbuotojø dokumentai,• korespondencijos registras (gaunamas ir iðeinantis,• pirkimo ir pardavimo sàskaitø registras;• rangovø registras;• Vidiniø kontaktø katalogas,• Elektroninë adresø knyga (su galimybe kreiptis á vokus,• Susitikimø tvarkaraðtis,• laiðkø ir dokumentø raðtai.Programà turintis asmuo, atsakingas uþ sekretoriato darbà, visø pirma siûlo labai intensyvø dokumento ir visos korespondencijos suradimà, nes tvarkingi registrai su automatine paieðkos funkcija. Programos dëka auga vidiniø dokumentø apyvarta ámonëje, kuri, be abejo, apima didelæ pozicijà ámonëms, turinèioms didelæ statybà ir suaugusiøjø grupei. Dokumentø kûrimas ir didelës korespondencijos siuntimas taip pat nustoja bûti. Ðis daugiafunkcis árenginys gali bûti pritaikytas prie unikaliø kiekvienos institucijos poreikiø ir sekretoriato veiklos mechanizmo. Ir, svarbiausia, dëka dokumentø saugojimo internete, galite þymiai sumaþinti prekës þenkle naudojamo popieriaus kieká ir riðikliø skaièiø.