Lenko ir uthsienio kalbo lektorius

Daugelis þmoniø vertëjo profesijà daþniausiai sieja su ávairiø tekstø, knygø ar dokumentø vertimais, taèiau ðio ágûdþio pavyzdþio funkcijø apimtis yra sumaiðoma ir su dideliu poreikiu mokyti þodþiu. Vertëjas, norëdamas atlikti savo funkcijà tokiu bûdu, turëtø turëti didelæ kalbø kompetencijà ir gilias þinias, bûtinas jo darbui ir nuolat ugdyti savo þinias per saviðvietà.

Taèiau daugelis specialistø verèia ir raðtu, ir þodþiu, jø nuosavybë yra gana neáprasta ir tvirtai sakoma, kad vertëjas, priimantis abu ðiuos vertimus, atlieka dvi atskiras profesijas.Verta paminëti vertimus þodþiu ir raðtu. Raðytiniai vertimai gali uþtrukti ilgiau, taip pat svarbi jø detalë, taip pat patikimiausias tam tikro ðaltinio teksto pateikimas. Reikðminga yra galimybë daþnai vartoti þodynus rengiant tiksliná tekstà, kad jis bûtø maþiausias esminis pranaðumas. Vertëjo pozicija vertëjo pozicijoje yra refleksai, gebëjimas ið karto iðversti girdëtà kalbà, þinoti ir ðvelniai klausytis pagrindinio asmens. Ágyti þiniø, leidþianèiø jums gauti gerà þodiná vertimà, yra sunku, reikia metø veiklos ir asmens, norinèio pasiekti visus profesionalo atributus, veiksmai. Ðios praktikos ágûdþiai yra labai svarbûs, nes vertimo kokybë priklauso nuo vertëjo þinios ir jo þinios, kaip lengvai ir profesionaliai interpretuoti visà kalbanèio asmens pareiðkimà.Vertëjai þodþiu taip pat naudojami pokalbiø ir verslo simpoziumø metu. Vertëjo darbo apimtis yra labai plati. Ði profesija visada taikoma atsiþvelgiant á specializacijà kiekvienoje srityje, todël, be kalbos kompetencijos, geras vertëjas turëtø þinoti bent vienà dalykà, iðskyrus kalbas.