Mados dou

Praëjusá ðeðtadiená vyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë auginimo sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas egzistavo tamsiausioje detalëje, o pilnumas ávyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø funkcija buvo pagrásta visiðkai sàþiningais ir subtiliais audiniais su tamsiomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriams pritraukë erdvûs, spalvingi maxi sijonai su nërimu. Jie taip pat buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikini. Lengviems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë mergaitëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su jaunomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos ðiai ceremonijai buvo sukurtas graþus vestuviø kûrinys. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris laikë já anonimiðku. Be to, buvo parduota dar keletas naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, gautos ið einamøjø pardavimø, bus laikomos ðalia vaikø namø. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius efektyvius ir teigiamus veiksmus. Jos vartotojai pakartotinai paskelbë mûsø prekes aukcione ir, kai aukciono objektas buvo netgi kai kuriø gamyklø apsilankymas.Bendrovës atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija bus nukreipta á sandëlius geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ sukurti kompiuterinæ prekybà, kurioje bûtø naudojamos skirtingos kolekcijos nei fiksuotojo ryðio parduotuvëse.Mûsø drabuþiø kompanija turi vienà turtingiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Ji pristato keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugelis didþiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ðis prekës þenklas skelbia kolekcijas vieningai su tikrais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos puikiai pripaþásta, kad net prieð atidarant parduotuvæ, jos yra pasirengusios maþoms eilëms nuo vieno ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinio vieneto produktai jau daugelá metø buvo populiarûs tarp vartotojø, taip pat ir pasaulyje, ir uþsienyje. Raðydami apie jà, netikslinga nekalbëti apie pasitenkinimà, kurá ji gavo, ir kurie uþtikrina, kad produktai bûtø geriausios kokybës.

Þiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai chirurginiai drabuþiai