Mesos parduotuve

Biostenix Sensi Oil New

Prieð pradedant verslà verslui mësos srityje, jis turi rûpintis geru kambariu ir jo interjeru. Restoranas turëtø prisiminti parduotuves ir vienintelæ saugyklà, duomenis apie prekiø pertekliø. Platuose parduotuvëse rekomenduojama sukurti papildomà kambará - ðaldytuvà, kur visada yra þema temperatûra. Maþesnëse ámonëse ði þemë gali bûti naudojama kaip ðaldytuvas-ðaldiklis.

Svarbiausia problema yra mësos parduotuvës áranga su tinkamais buitiniais prietaisais. Kad parduotuvë bûtø efektyvi, papildoma prekiø partija yra verta dëvëti po ekranu ðalto tam tikroje kameroje. Dël ðios prieþasties pardavimo patalpoje galima papildyti medþiagoje esanèias klaidas, nereikalaujant já pristatyti per þmogø. Ðaldytuve yra svarbiausia parduotuvës baldai. Mes turime daug tipø ðaldytuvø, ið kuriø galima rinktis ið naujø dydþiø: ekranø spintos, lentynos, skaitikliai, kampiniai skaitikliai ir spintelës. Jie gali bûti glazûruoti arba pilni.

Kalbant apie ðaldymo árangà, istorija yra panaði: galite gauti stiklinius spintelius ir ástiklintus langus ar ðaldiklius. Taip pat veikia ðaldytuvai-ðaldikliai. Pagrindinis prietaiso elementas yra daugiau nei mësos pjaustytuvas. Verta paminëti, jei ji turi chromuotus peilius, pagamintus ið nerûdijanèio plieno ir ar galima reguliuoti pleistro storá. Be to, jis turi bûti iðmontuotas, o tai leidþia iðlaikyti indus ðvarius. Be to, ji teikia verslà su peiliais ir peiliø sterilizatoriumi. Pasiûlyme yra vandens ir UV sterilizatoriai.

Labiau pasiruoðæ gavëjai bus patenkinti pasiûlymais dël mësos ðlifavimo ant këdës sandëlyje. Mësos vilkas tarnaus ðiam tikslui. Jis yra vadinamas bunkeriu arba mësmaliu. Ir mësos parduotuvës áranga èia nesibaigia! Naudinga bus interneto skalë su ekranu, mësos bloku ir kirviu, skirtu mësos pjaustymui kaulais ir fiskaliniu kasos aparatu.

Viename gale parduotuvæ turite aprûpinti baldais. Jis neveiks be saugojimo ir saugos baldø, stalo su kriaukle, lentynomis, lentynomis ir kabinomis spintelëmis bei ðiukðliadëþëmis. Naudinga per kampiná ar sieniná stalà. Parduotuvëje turi bûti árengta oro kondicionavimo sistema, kurios dëka galima reguliuoti temperatûrà parduotuvëje. Ðis baldas yra brangus, taèiau jis yra naudingas specializuotose mësos parduotuvëse.