Midko legiono ugnis

Ðiuolaikiniai ATEX árenginiaiDulkiø (daugiausia medienos, milteliø daþø ar smulkiø angliø dulkiø oro dulkëjimas tikrai gali bûti daug skausmingas, daþnai dël didelio sprogimo pavojaus. Remiantis tyrimais, daþniausiai sprogimo prieþastys yra tik labai maþa maþø þiedadulkiø grûdø koncentracija. Þiedadulkiø uþsidegimo ðaltinis yra tai, kad tai ne tik atvira ugnis, bet ir nedidelis elektrinis kibirkðtis, mechaninës kibirkðtys arba elektrostatinës srovës. Norëdami apsaugoti nuo sprogimo, naudokite ðiuolaikinius ATEX árenginius. Laimei, savo rinkoje yra vis daugiau ir daugiau profesionaliø kompanijø, kurios sukuria aukðtos kokybës árenginius itin lengva kaina, kodël ji neturëtø sukelti dideliø problemø ieðkant tinkamø specialistø.

Saugios vëdinimo ir dulkiø ðalinimo sistemosKad dulkiø iðtraukimo ir vëdinimo árenginiai bûtø tiek ekonomiðki, turëtumëte naudoti specialø siurbimà, vietiná iðmetimà (daug savarankiðkø ginklø ir gaubtus, esanèius kuo arèiau terðalø iðmetimo vietø. Já reikia prisiminti kaip pliusà, uþtikrinantá, kad visi dulkiø klasteriai visuomet bûtø kruopðèiai paðalinti, taip iðvengiant dulkiø susidarymo ir atsistatymo. Svarbus klausimas yra visiðkas ir sistemingas dulkiø konteineriø iðtuðtinimas. Tais atvejais, kai dulkës gaminamos salës grindyse, verta naudoti specialius pramoninius dulkiø siurblius. Profesionalûs ATEX árenginiai nori bûti iðskirtinai gerai pagrásti ir, svarbiausia, jie negali kaupti elektrostatiniø krûviø, per kuriuos jie gali sukurti kibirkðtá. Ekstrakcijos kanalai bûtinai turi egzistuoti su paprastais, kuriø sieneliø storis yra nuo 2 iki 3 mm.

https://valgo-m.eu/lt/Valgomed - Veiksmingiausias "Hallux" korektatorius, kuris veikia nematomai!

Profesionalûs ventiliatoriai ir filtraiNaujos ventiliacijos ir dulkiø ðalinimo sistemose, kurioms kyla pavojus, kad bus pradþioje, verta naudoti tinkamus apsauginius ventiliatorius ir filtrus su naujausia ATEX informacija. Sprogimui atsparûs filtrai turi turëti specialias sprogimo plokðtes. Atsiþvelgiant á poreikius, jie gali bûti vienkartiniai arba daugkartiniai. Atliekant dulkiø sprogimà ATEX konstrukcijoje, membrana sparèiai sprogo, iðleidþiant visas sprogias dujas tiesiai á atmosferà, todël filtrai nebus paþeisti. Potencialiai sprogstamieji árenginiai turëtø bûti labiau aprûpinti profesionalia kibirkðèiø gesinimo sistema, taip pat ir naujose gaisro gesinimo sistemose. Filtrui skirti vëdinimo kanalai turi bûti su atgalinio srauto ventiliacinëmis angomis, kurios neleidþia liepsnui patekti á árenginius patekus á pavojingas baudas filtruose.

Sprogimo slopinimasÐiuolaikinës sprogimo slopinimo sistemos ðiuo metu yra naudingiausios ir reguliariai naudojamos ávairiems prietaisams apsaugoti nuo sprogimo poveikio. Sprogimo slopinimo sistemos paprastai sumontuojamos ið atskiro HRD cilindro, infraraudonøjø spinduliø jutikliø ir slëgio jutikliø bei profesionalaus valdymo bloko. Svarbiausia sistemos uþduotis, þinoma, yra tiesioginis sprogimo pirmojo etapo pripaþinimas. Tada ðvirkðèiamas specialus slopinimo agentas, kurio problema riboja pavojingà sprogimà. Ðiuolaikiniai ATEX árenginiai pasiþymi labai trumpais reakcijos laikais. Nuo sprogimo pavojaus aptikimo tik tûkstantis sekundës gali pereiti prie visiðko slopinimo.