Mikroskopai

Tiems, kurie nëra apmokëjæ Mokesèiø antraðtës per kasos aparatus, aptarnavimo knyga nesukels gilesnio dëkingumo. Nepaisant tø, kurie nusprendþia tapti vatowcami arba parduoti vaisius ir teikti paslaugas, paþymëdami, kad jie naudojasi fiskaliniu kasos aparatu kaip nerezidentas, jie tokià knygà skirs tam tikroje vietoje. Turite pagalvoti apie tai, kad praradote kasos aparato aptarnavimo knygà, kuri turi tragiðkø pasekmiø verslininkui. Ypaè jie vertins prasmæ, kai verslininkas stengiasi nuslëpti tokià situacijà tiek paslaugø teikimo ámonëje, tiek Mokesèiø tarnyboje.

Paslaugø knyga yra labai svarbi, nes jame paverèiami visø rûðiø festivaliø ir pokyèiø áraðai. Bûtent dël tinklalapio tekstø principo Mokesèiø tarnybos atstovas gali nuspræsti, ar verslininkas tvarkingai tvarko áraðus. Taigi, jei atëjote á prarastà ar sugadintà aptarnavimo knygà, nedvejodami praneðkite apie tai biurui. Jûs ne tik uþregistruojate faktà, kad knyga yra prarasta, bet ir nurodykite, kaip ji gauta. Taèiau paskutinis nesibaigia pareigomis, kurias verslininkas turëtø prisiminti ðioje formoje.

Svarbu, kad ið karto po praneðimo apie nuostolius biurui paskambinkite bendrovei naujà fiskaliná kasà, kuris aptarnauja ir perþiûri kasà. Jos gyventojas mums duos dublikatà. Kaip minëta, tokia ámonë privalo iðduoti atsarginæ knygos kopijà. Bet jei metø pabaigoje ji ateina ið ávairiø paslaugø ámoniø teikiamø paslaugø, ðiuo metu turëtø bûti sukurta, kad knygos dublikatas galëtø pasikliauti trûkumais. Todël geriausia laikyti ðá registrà taip, kad jis visada atsidurtø saugioje vietoje, ið kur jis negali bûti paimtas, arba kur ne kiekvienas gali prieiti prie jo.

Tuo atveju, kai mokesèiø inspekcijos atstovas suþino, kad egzemplioriuje yra kokiø nors paþeidimø, galite matyti, kad reikia gràþinti kasos aparato pirkimui suteiktà koncesijà. Be to, jei pats verslininkas nusprendë skaièiuoti kaip PVM mokëtojas, tokiu atveju gali atsitikti, kad jis turës sugráþti ið tokio tipo apskaitos.