Mikroskopu ir jo dalimis

Kiekvienas maþas þmogus, baigæs pradinæ mokyklà, supranta, kaip atrodo mikroskopas. Labai smagu paþvelgti á preparatus, kurie buvo aiðkesni pagal ðá protingà prietaisà. Daug spalvø ir smalsumas rasti, pavyzdþiui, baltøjø kraujo kûneliø pobûdá, padarë visà pamokà su mikroskopu sustabdyti ádomiau.

Taèiau specialistai nebus patenkinti tik tuo, kad vaizdas atrodo didesnis. Jiems taip pat reikia pakankamai stipraus didinimo, pakankamos lemputës galios, kad apðviestø preparatà, taip pat daug naujø elementø, kuriuos netinkamas asmuo gali klaidingai pasirinkti. Pavyzdþiui, mokslininkas bus labiau suinteresuotas elektronø mikroskopu dël pastarojo, kad jis gali atneðti vaizdà kelis milijonus kartø. Taèiau namø tikslais mes to neperkame, nes uþima daug vietos, todël yra brangios árangos. Èia ateina árangos aptarnavimas, pagrástas tinkamai árengtais objektyvais arba optiniu mikroskopu. Tai sutaupo daug vietos ir yra labai paprasta. Be ðiø dviejø tipø yra daug sudëtingesnës árangos. Galime ásigyti akustiniø mikroskopø, naudojant akustines bangas, holografines, kurios yra susijusios su daug ilgu energijos gyliu ir didelës skiriamosios gebos trimaèiais vaizdais. Taèiau, kai minëjau tokias institucijas namø naudojimui, mums to nereikia. Kodël? Ir ar ðalia pastato esanèiame paprastame sode darþovæ valdantis asmuo paims kombainà? Brangiausi mikroskopai nëra áprastas vartotojas pasaulyje. Labai aukðtas tokios priemonës matas nereikalingai perkamas namuose, kaip árodymas, kad vaikas turi ðiek tiek laiko linksmintis. Ir po keliø mënesiø jis ádedamas á spintà arba rûsá, kur jis suskaido nuo kaupimosi dulkiø. Ðtai kodël renkantis mums patogø mikroskopà, turëtume kruopðèiai galvoti apie tai, ko ieðkome, o ne apgailestauti iðleistais pinigais.