Nuoseklus vertimo greitis per valanda

Vertimas þodþiu, vadinamas post-translation, yra vienintelis bûdas interpretuoti ir atliekamas po kalbëtojo kalbos. Vertëjas yra priimtas ðalia kalbëtojo, jis atidþiai klauso savo pastabø ir po to suteikia jam sumà antràja kalba. Kalbos metu jis daþnai naudoja ið anksto paruoðtus uþraðus. Ðiuo metu nuoseklus vertimas pakeièiamas sinchroniniu vertimu.

Nuoseklus vertimo metodas reiðkia tik svarbiausiø tarybø parinkimà ir praneðimo perdavimà. (Anglø kalbos vertëjas pateikiamas ið anglø kalbos veiksmaþodþio „interpretuoti“.Nuoseklus vertimas daþniausiai pasiekiamas nedideliu dalyviø skaièiumi, pvz., Specialistø susitikimuose, ekskursijose, derybose, mokymuose, spaudos konferencijose ar verslo susitikimuose. Naudojamos nuoseklios interpretacijos ir kai nusikaltëlis neturi galimybës teikti geros árangos, reikalingos sinchroniniam vertimui. Kartais atsitinka, kad net patyræs vertëjas pageidauja iðversti trumpesnius pareiðkimo fragmentus arba netgi sakiná po sakinio, kad bûtø kuo tiksliau atkuriamas iðsakymo turinys. Taèiau tai yra paskutinis ryðiø vertëjas. Nuoseklus vertimas yra suskirstytas tik verèiant ryðá á vertimo fragmentø ilgá. Atsipalaidavusiuose susitikimuose praktiðkai verèiama liasion, nes jie yra maþiau apsunkinami klientams, kurie yra priversti palaukti keletà minuèiø vertimui.Nuoseklus vertimas þodþiu yra sudëtingas darbas, kuriam reikalingas vertëjas þodþiu ir mokosi puikios kalbos. Labai gerai parengtas ir mokomas apibrëþimas gali þaisti net 10 minuèiø kalbà. Vertëjas nesiekia galvoti apie tinkamà þodá. Vertimo metu jis turi prisiminti numerius, datas, pavadinimus ar vardus. Siekiant iðlaikyti vertimo kokybæ prieð skaitymà, nuoseklusis vertëjas turëtø gauti reikiamà medþiagà apie vertimo medþiagà ir sritá. Tada jie gali bûti kalbø ar pristatymø tekstai.