Padto tinkle esantis kasos aparatas

Kasos aparatø naudotojai, ypaè ðiø árankiø savininkai, turi daug ásipareigojimø pagal ástatymà. Finansø rûmai yra speciali áranga, susijusi su tæstine ekonomine kampanija, kurios naudojimà grieþtai reglamentuoja ávairûs ástatymai ir ástatymai. Në vienas ið kompanijos árenginiø, tokiø kaip kompiuteriai, telefonai ar net specializuotos gamybos maðinos, nebuvo apmokestintas tokiomis pareigomis kaip kasos aparatai.

Jau ásigijus kasos aparatà, bûtina já registruoti mokesèiø inspekcijoje. Biurui bus suteiktas unikalus numeris. Bûtina dalyvauti galimybëje nuolat taikyti taðkà bet kuriam naudojamam kasos aparatui, kiekvienas ið jø gaus kitoká unikalø numerá. Kitas darbas, kurá reikia atlikti, yra kasos aparato fiskalizavimas, kurá gali nutraukti tik ágaliotasis servisas. Krokuva yra ne tik pardavimo vieta, bet ir ágaliota tarnyba. Verta pasiraðyti sutartá dël visø finansiniø kasos aparatø aptarnavimo ámonëje su tam tikra paslauga, kurioje buvo gauti fiskaliniai árenginiai. Mokesèiø tarnyboje turite pateikti paslaugø duomenis, kuriuos sunku sumokëti realioje ámonëje. Mokesèiø inspekcija taip pat turëtø paminëti kasos paslaugos pakeitimà. Sëkmës atveju ði viena pasirinkta paslauga yra tinkama kasos aparatai, bet ir ði paslauga gali veikti bet koká prietaiso supratimà. Registruojant pardavimus kiekiu, poveikiu ar paslaugomis, naudinga periodiðkai teikti fiskalines ataskaitas. Paprastai tai yra dienos, mënesio ir metinës ataskaitos, o daþniau - kas ketvirtá. Jei nëra ataskaitø, kasos aparato savininkui gali bûti skiriamos finansinës nuobaudos. Naudojant kasos aparatus, reikia prisiminti apie jø periodinæ perþiûrà, kurià gali atlikti ði pasirinkta paslauga. Tai ypaè svarbu, nes nuobaudos uþ kasos aparato neperþiûrëjimà gali bûti tokios pavojingos ámonei. Visi dokumentai, susijæ su kasos aparatu, áskaitant kasos paslaugas, periodiniai fiskaliniai praneðimai turëtø bûti saugomi kartu su bendrovës specifikacija. Biuras gali patikrinti visus dokumentus dar keletà metø po to, kai nustoja naudotis kasos aparatu arba net uþdarius verslà. Uþdarant ámonæ, savininkas turëtø turëti paskutiná ásipareigojimà - skaityti fiskalinæ atmintá, kurià gali atlikti tik tarnyba.