Parduotuves ir kasos aparatai

Long&Strong Long&Strong Veiksmingas sekso apie svajones sprendimas

Ar ne nuolatinis, ar kasos aparatas yra naudingas jûsø ámonëje? Patikrinkite! Paprastai ápareigojimas uþregistruoti pardavimus kasoje priklauso nuo verslininkø, kurie prekiauja prekëmis ar paslaugomis finansiniams asmenims (ne ámonëms.

Taèiau Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Potvarkyje ðiuo tikslu numatytos kelios iðimtys.Kada galësime pasiskolinti ið ápareigojimo turëti kasos aparatà? Visø pirma, mûsø judëjimas senaisiais mokestiniais metais dël sporto þmoniø ir vienodo tarifo ûkininkø padëties negali uþtrukti daugiau nei 20 000. Lt. Jei pradësime veiklà per mokestinius metus, turësime apskaièiuoti ðià ribà ið dalies. Taèiau atkreipkime dëmesá á tai, kad ðios ribos dydþiui átakos neturi pajamos, gautos pardavus ilgalaiká turtà, subtilios ir teisinës vertës, kurioms taikomas nusidëvëjimas. Taèiau þinokime, kad tokie sandoriai turi bûti patvirtinti sàskaitoje faktûroje.Pagalvokime apie tai, kad yra situacijø, kai visada reikës uþregistruoti pardavimus fiskaliniu dydþiu, o atleidimas nuo mokesèio, nepaisant to, kokias pajamas gauname. Tuomet jis prisimena, kaip svarbu, be kita ko, parduoti SND, vidaus degimo variklius ir jø dalis, automobilius, priekabas ir puspriekabes, konteinerius, transporto priemoniø dalis be mechaninio pavaros, automobiliø (iðskyrus motociklus, radijo ir telekomunikacijø árangà. ir televizija, fotografijos áranga, brangiøjø metalø medþiagos, tabakas ir alkoholiniai produktai.Apskaitos ir ELZAB kasos jota E & nbsp bûtinybë; taip pat nëra pagrindo, bûtinai ðalinami arba kai kuriø paslaugø, sëkmës. Ar dabar tarp kitø paslaugø, pavyzdþiui, keleivio automobiliø komunikacijos, transportas taksi, varikliniø transporto priemoniø ir motociklø remontas, padangos, klausimø ir transporto priemoniø techninës apþiûros, medicinos, stomatologijos, teisiniø paslaugø, kosmetikos ir plaukø.