Pavojaus identifikavimo lentele

Naujoviðkoje pramonëje naudojama deðimtys tûkstanèiø degiø ir sprogiø medþiagø. Dujø ir skysèiø parametrai atvejø galioje puikiai suprantami ir dokumentuojami. Todël grësmiø, kylanèiø dël jø buvimo darbo metu, nustatymas yra gana paprastas. Situacija yra daug sudëtingesnë, nes sëkmingai gabenamos, sandëliuojamos ar perdirbamos laisvos medþiagos. Sëkmingai pasiekus pavojingas medþiagas, pvz., Miltus, medienà, cukrø, kakavà, aliuminá arba popieriø dulkiø odoje, kyla rimtas pavojus.

Pramoniniai centriniai vakuuminio valymo árenginiai skirti nusodinti dulkes ið parketo grindø, plokðèiø pavirðiø ir árenginiø bei saliø statybos. Todël jis mano, kad planas iðlaikyti ðvarà darbo vietoje, áskaitant dirbanèiø þmoniø ir institucijø apsaugà ir priemones nuo neigiamo dulkiø poveikio, ðiuo metu yra antrinio sprogimo pavojus. Visos ámonës, eksploatuojanèios pramoninius árenginius, turi ádiegti árenginius pagal galiojanèius direktyvoje nustatytus standartus & nbsp;

https://de-xic.eu/lt/

Svarbi centrinio siurbimo uþduotis:- moterø sveikatos ir gyvenimo apsauga, sukurianti interjerà nuo þalingo dulkiø poveikio.- maðinø ir priedø apsauga nuo dulkiø trikdþiø poveikio, \ t- árenginiø ir moterø, vykdanèiø veiklà prieð nekontroliuojamà þiedadulkiø iðsiverþimà, apsauga.

Dëmesio - sprogimo pavojusJei dulkiø siurbimo procese dalyvauja degios ar sprogiosios medþiagos, dujos, dulkës, skystieji garai ar hibridiniai miðiniai, kyla didelë nekontroliuojamo sprogimo rizika. Todël ávykis gali sukelti sunaikinimo dulkiø árenginá ir visà árenginá. Pagal statistikà filtravimo árenginiai ir ciklonai yra átraukti á prietaisø, kuriems kyla didelë sprogimo rizika, kokybæ.

Centrinis dulkiø siurblys ir sprogstamoji saugaKaip minëta, geriamojo gërimo ið svarbesniø centrinio vakuuminio valymo árenginio reikðmiø yra sumaþinti antrinio sprogimo rizikà, paðalinant ið darbo skyriaus vadinamàjá likuèiø dulkës. Viena vertus, sprendimas padidina árenginio sprogstamàjá ir prieðgaisriná saugumà, o likæs sumaþina iðlaidas, susijusias su proceso árengimo suderinimu su ATEX direktyvos reikalavimais. Todël reikia paþymëti, kad degiøjø ir sprogiø dulkiø atveju centrinio siurbimo árengimas turi atitikti grieþtus ATEX direktyvos reikalavimus.