Pirmasis darbdaviui skirtas atleidimas nuo darbo

Daugelis kitø dël kitø prieþasèiø yra priimami gaminti uþ kitos ðalies ribø. Tikrai ne stovëti tuo tarpu, jie nenori bûti daug tapatinamas su lenkø tautybës arba neturi gráþti á savo ðalá ketinimà & nbsp;. Taip pat yra þmoniø, kurie atliekantys uþsienyje lenkø, planuojate pirkti turtà, kuris bus iðleista nuoma. & Nbsp Þmonës, kurie dirba uþ Lenkijos Respublikos ribø, tikisi ástoti á hipotekos paskolà Lenkijoje, o tai yra ne tik þemës sklypø eilë jø pasaulyje, bet ir jos potencialas. Taèiau yra akivaizdu, kad jiems reikia ðiek tiek kitokiø prieþasèiø nei moterys, kurios yra Lenkijos darbuotojai.

Visø pirma, kai kurie bankai leidþia jums kreiptis dël hipotekos tik þmonëms, kurie dirba, kad áneðtø pinigø á banko sàskaità. Kaip þinoma, ðiame etape neámanoma, nes uþsienio bendrovës vykdo pervedimus tik á asmenines sàskaitas, atidarytas vietiniuose bankuose, arba patikrinimø struktûrà. Tokiais atvejais turëtumëte papraðyti papildomø dokumentø apie savo dienos pajamas. Be to, kalbant apie tuos, kurie dirba su pasirinkimu, daugeliu atvejø pateikiami didesni reikalavimai, susijæ su savais ánaðais. Nes dirbanèiø þmoniø uþ ðalies ribø, bet vis tiek á Europos Sàjungos ðalis, bankas kels savo ánaðo vertë iki 20% kainos (darbuotojams daro Lenkijoje vertës savo indëlá á 2014 m yra tik 5%, ir tiems, kurie veikia Amerikoje - namø ûkio ánaðo vertë bus 50%.

http://o-tlumaczeniach.pl/lthealthymode/ling-fluent-greitas-ir-efektyvus-uzsienio-kalbos-mokymasis-internete/

Þinoma, bankai tikrai bus pasirengæ iðversti dokumentus, bûtinus atsisiøsti bûsto paskolà, kuri, be kitø dalykø, gimimo liudijimas, árodymas gauti sau á knygà su darbdaviu, santuokos liudijimo. Hipotekos vertimà galite kreiptis á vertimo biurà, kuris specializuojasi fiziniø ir specializuotø vertimø. Biurø pasiûlymà galima rasti interneto sienose, taip pat po ankstesnio kontakto su pasirinktu vertëju. Bankai, kuriems nereikia pateikti reikalingø dokumentø bûstui ásigyti, yra "Nordea" ir "Deutsche Bank".