Poligloto etimologija

https://cardi-line.eu CardilineCardiline - Saugus būdas aukštam slėgiui!

Ðiandien mes pateikiame keletà sàvokø apie vienà vertimo procesà, kuris nëra paprasèiausias dalykas, nes labai svarbu apsvarstyti kaþkà, kas ilgà laikà yra instinktyvi ir ne visiðkai sàmoninga. Kai vertëjas susiduria su pasirinkimu naudoti vienà þodá, nëra vilties paskambinti specialià komisijà, kuri padëtø jam pasirinkti gerà þodá, jis to nemato tik teisingø vertimø mene, nes jis neegzistuoja. Èia jis turi paraðyti þodá, kuris jam bus naudingesnis. Pasakykite sau keletà pozicijø ir pasirinkite, kuris ið jø skamba gerai. Taèiau tokia alternatyva yra tik instinktyvi. Atsiranda vertëjo instinktas, taèiau remiantis þiniomis ir patirtimi, kuri renkama daugiau nei deðimt metø. Be to, tai atsiranda dël paèios literatûros patirties - apie tokius populiarius klausimus, kaip skaitymo skaitymas prieð miegà ar esë. Darbas su raðytiniu þodþiu, organizuotu per visà gyvenimà, yra labai realus kuriant jautrumà þodþiams ir jø teisingo pasirinkimo ágûdþiui. Fizinis vertimo procesas kiekvienam vertëjui skiriasi, ir jis nori ið asmeniniø pageidavimø. Toká knygà sudaro trys etapai:Svarbu yra ðaltinio teksto analizë - vertëjas turi daug suþinoti apie tekstà, kurá jis perka vertimui. Ðiame mechanizme pabrëþiame sudëtingus þodþius, kuriuos rasite þodynuose, dar kartà atidþiai perskaitome tekstà.Antrasis - ðaltinio teksto vertimas á pasirinktà kalbà. Ðis laikas labai daþnai taikomas vertimo eskizui, kuris yra sukurtas ðiose ðios valstybës dalyse. Pirmieji atlikti pataisymai yra susijæ su gramatika ir kalbiniu teisingumu, tada rûpintis, kad tikslinis tekstas bûtø visi originalo teksto elementai, ir kad vertimas bûtø gerai ir teisingai, nes yra papildomas.Treèiasis ir paskutinis kartas tikrina vertimà, perþiûrëdamas tinkamà visø antrojo etapo etapø ágyvendinimà.Taèiau visi turëtø pritaikyti procesà prie individualiø pageidavimø, kad bûtø gautas tinkamiausias poveikis.