Priimtinas dulkumas

https://ero-fertil.eu ErofertilErofertil - Labai efektyvus bûdas pasiekti maksimalø potencialà!

Dienà dienà, taip pat ir ámonëje, mes esame originalûs iðoriniai elementai, turintys átakos jûsø butui ir sveikatai. Be pagrindiniø sàlygø, tokiø kaip: vieta, temperatûra, terpës drëgmë, taip pat yra susijæ su ávairiais garais. Be to, oras, kurá kvëpuojame, nëra visiðkai ðvarus, bet dulkëtas. Prieð apdulkindami kaip dulkes, galime apginti save naudodami þaidimus su filtrais, taèiau turinyje yra ir kitø terðalø, kurie daþnai nëra lengvai matomi. Tai yra toksiðki dûmai. Atskleiskite juos, kurie paprastai galioja tik naudojant tokias maðinas kaip toksiðkas dujø jutiklis, kuris ið turinio pasirenka netinkamas daleles ir praneða apie jø buvimà, o tai verèia mus þinoti apie pavojø. Deja, dabartinë rizika yra reikðminga, nes kai kurios dujos, pavyzdþiui, CO nëra kvëpuojanèios, ir daþnai jø buvimas atmosferoje sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be CO, mums taip pat kelia grësmæ kiti auskarai, kuriuos sulaiko jutiklis, pavyzdþiui, sulfanas, kuris yra klastingas didþiulëje koncentracijoje ir kalba apie greità ðokà. Kita toksinë dujos yra anglies dioksidas, toks didelis, kaip anksèiau minëta, ir amoniako - dujos, kurios paprastai patenka á atmosferà, nors ir didesnëje koncentracijoje, kelia grësmæ gyventojams. Nuodingø dujø detektoriai taip pat yra galimybë aptikti ozono ir sieros dioksidà, kurio dujos yra storesnës uþ atmosferà, taip pat aistra greitai uþpildyti þemæ - paskutinæ prieþastá, tik jei mes susiduriame su ðiais elementais, mes turëtume ádëti detektorius á puikià vietà kad jis galëtø suvokti grësmæ ir praneðti mums apie já. Kitos pavojingos dujos, kurias detektorius gali apsaugoti, yra korozinis chloras ir, be to, labai toksiðkas vandenilio cianidas ir vis dar lengvai tirpsta vandenyje, pavojingame vandenilio chloridu. Kaip matote, reikia ádiegti toksiðkà dujø jutiklá.