Profesine patirtis ruso kalba

Vienas ið populiariausiø prisiekusiø Krokuvos suprantamø profesijø leis jums parengti tyrimus, dël kuriø galite tapti vienu.Prisiekæs vertëjas yra asmuo, kuris prabunda daugiausia oficialaus pobûdþio vertimu, taip pat paþadintas vertimø raðtu arba laiðkø, susijusiø su uþsienio kalbos transkriptø autentiðkumu, vertimu. Kad jis uþdirbtø tiek dël privaèiø asmenø padëties, tiek dël valstybës institucijø poreikiø: teismø, policijos, prokurorø ir kt.

Dr Farin Man

Ið esmës jis turëtø eiti, norëdamas gauti vertintojo vardo pavadinimà. Pagrindinis reikalavimas yra atitikti kriterijus, pagal kuriuos Lenkijos pilietybë ar pilietybë turi bûti vienas ið Europos Sàjungos nariø galø, pateikiant árodymø, kad nëra nuosprendþiø, ir lenkø kalbos þinias. Egzaminà, atliktà prieð Lenkijos egzaminø komisijà pagal teisingumo ministro globà, pritaikë ið dviejø pusiø, t. Y. Vertimo raðtu ir vertimo. Pirmasis praðo gebëjimo suprasti ið lenkø kalbos á uþsienio kalbà ir atvirkðèiai. Per þodiná egzaminà kandidatas turi nagrinëti nuoseklià vertimà þodþiu ir vertimà raðtu. Tik teigiamas abiejø egzaminø pusiø leidimas leidþia praktikuoti ir áeiti á prisiekusiøjø vertëjø sàraðà, pateikus teisingumo ministrui atitinkamà priesaikà, atsakingà uþ jûsø profesijà ir apie sàþiningumà, neðaliðkumà ir sàþiningumà, taip pat pareigà iðlaikyti valstybës paslaptis.

Vertëjas taip pat turëtø turëti visus dokumentus, kurie turi bûti naudojami oficialiose kryptyse dabartinëje gimimo, santuokos, mirties liudijimuose, mokyklø paþymëjimuose, notariniuose dokumentuose, teismo nutartyse, ágaliojimuose, finansinëse ataskaitose, paþymëjimuose, diplomuose, sutartyse.