Profesines ekonomikos kursai

Programinës árangos pirkimas bendrovei daþnai ribojamas didelëmis sànaudomis. Todël vienintelis taupymo bûdas yra ieðkoti pigesniø ar net nemokamø pakaitalø. Nemokami projektai daþnai neturi tokiø paèiø funkcijø, kai jie mokami. Daþniausiai jø skirtumai yra susijæ su parama problemoms, kurios jau gali kilti jo naudojimo metu.

Mokamos versijos pasiþymi greitu ir visapusiðku vartotojø temø sprendimu. Laisvøjø versijø sëkme paprastai bus ieðkoma problemø, ar ieðkome naujo tipo forumø, susijusiø su tam tikros programinës árangos naudotojais. Papildomos programinës árangos mokesèio iðdavimo problema yra sudëtingesnë, nes mes neegzistuojame arba verta kainos. Daugybë parinkèiø, kurias tam tikra programa tikriausiai nëra jûsø ámonëje naudojama suma, kuri suteiks jums produktà, kurio nenaudosite. Ðiuo atveju optimalus bûdas yra naudoti demonstravimo klasæ. „Enova“ demo programa yra pirmasis tokios programinës árangos pavyzdys. Tipas neturi mokëti uþ jo ásigijimà, taèiau jis susijæs su tokiais apribojimais, kuriø nëra visame variante. Pavyzdþiui, dokumentai, kurie bus atspausdinti naudojant „envo“ programà, bus antraðtë, kurioje bus skelbiamos programos, kurià naudojate, versija. Be to, demo versija leidþia jums pateikti nedidelá áraðø skaièiø á duomenø bazæ. Nors tuo atveju, jei verslininkas nuspræs patirti ðià galimybæ, jis galës be jokiø problemø importuoti jau sukurtà duomenø bazæ. Ðis sprendimas yra ypaè rekomenduojamas maþoms ir maþoms ámonëms, kurios nenori patirti dideliø programinës árangos sànaudø, kurias jie tikriausiai nenaudos. Demo versija taip pat leidþia nemokamai susisiekti su technine programinës árangos gamintojo parama.