Restoranai legnica

Neseniai mes turëjome Valentino dienà, todël nusprendþiau savo draugei pritraukti. Projektuose turëjau dviejø patiekalø vakarienæ ir desertà, suteiktà vyno ir kvapiøjø þvakiø apylinkëse ið tam tikros DIY parduotuvës. Puiki idëja - ðukutës. Labai patogus patiekalas, bet taip pat sunku paruoðti, nes moliuskai turi sugebëti gerai kepti ir pasirinkti ið jø skonio pilnumà.

Deja, manæs virëjas yra gana vidutinis. Turinyje galëèiau pasakyti, kad tai pradedantysis, nes tai buvo beveik tiesa. Jis surado ðiø smëlio batø receptà internete. Deja, iðkilo problema suprasti pusæ teksto, nes viskas buvo paraðyta anglø kalba! Na, að nepadariau, viskas viskas á vertimà, ir að sergu ðiuo elementu, kartu su virëjo intuicija (kurià turbût neturiu. Nusprendþiau, kad ðiems moliuskams suteiksiu augalinæ aplinkà. Taèiau að pamirðau, kad pirmiausia turite iðimti ðias darþoves ir jas supjaustyti. Að pradëjau pabrëþti, nes dar buvo maþiau laiko ir tikrai buvau ûkyje. Að pradëjau pjaustyti darþoves, nesëkmës tiesiog norëjau nukentëti tiesiu pirðtu ... Na, bet kaip didelis þmogus, að nepadariau. Að atëjau planà - darþoviø pjaustytuvà. Tai tikrai buvo trenktis. Ne tai, kad að per kelias sekundes iðgelbëjau, todël vis dar neturëjau bijoti savo gyvenimo, kai naudojatës pjaustytuvu. Jei visa tai egzistuotø dabar, jis ádëti sviestà á ðukes. Viskas buvo kepti tiksliai tada, kai vaizde buvo rodoma interneto perspektyva, kurioje randa receptà. Taèiau að pamirðau, kad jis turëjo paruoðti tam tikrà sriubà. Að greitai ðoktelëjau á netoliese esanèià rûgðèiosios sriubos parduotuvæ ir supiliau já á puodà, o tada tik já patyriau. Desertui prieð tai buvo gaminamas ledai. Gerai, kad að pats motyvuosiu, jei tai padariau prieð dienà, nes negalëèiau nieko daryti. Turiu pripaþinti - paskutinis momentas, iðgelbëjæs mane darþoviø pjaustytuvu, iðsaugojo mano dviejø patiekalø vakarienæ. Mergaitë buvo ðokiruota ir visi mano kulinarijos ágûdþiai.