Taksi kasos aparatas

Ðiuo metu teisingumas Lenkijoje, taip pat ir kitose ðalyse, turi bûti kasos aparatas kiekvienoje prekybos vietoje, kurioje prekiaujama prekëmis ir pagalba. Nesvarbu, ar ámonë ágyvendina visas ámones, susijusias su dideliø prekiø kiekiø, pavyzdþiui, dideliø parduotuviø, pardavimu, ar rekomenduojama teikti paslaugas, pvz., Remonto ar siuvimo paslaugas. Kasos aparatas yra tinkamas verslininkams.

Reikalavimas steigti ðá prietaisà neabejotinai paaiðkinamas tuo, kad jis tikrina, ar konkretus verslininkas moka PVM uþ suteiktas prekes ir paslaugas. Prietaiso bûklë turëtø bûti labai atidþiai stebima, nes nepastebëta grynøjø pinigø kasos sistema gali sukelti labai rimtø teisiniø pasekmiø. Naudojant paþeistà kasos aparatà, pirkëjas gali patirti dideliø iðlaidø, jei jas nustatys mokesèiø inspekcija. „Posnet“ kasoje galima ásigyti pirkimo-pardavimo sutartá patvirtinantá dokumentà. Ði medþiaga perduodama pirkëjui po sutarties sudarymo. Kvitas yra medþiaga, leidþianti reklamuoti produktà (nesëkmingos þalos atlyginimo atveju ir perduoti jà pardavëjui nepaþeistoje padëtyje ástatymo nustatyta tvarka. Taèiau ðis dokumentas norëtø, kad já iðduotø pirkëjas. Nepriimant kvito, ástatymas paþeidþiamas. Nepaisant to, pirkëjai ne visada priima ðá dokumentà, tokiu atveju pardavëjas privalo já laikytis, jei pirkëjas já priþiûrëjo ir gràþino uþ já. Reikalingi modaliniai kasos aparatai ir taksi vairuotojai. Jø pareiga turëti fiskalinius kasos aparatus yra motyvuota, taigi, kai paprastø verslininkø sëkmë - kliûtis darbui „juoda“. Ne taksi vairuotojai privalo turëti kasos aparatus, o privaèiø transporto kompanijø vairuotojai turi uþdirbti ið jø, parduodami bilietà keleiviui. Todël lëðos bûtinos beveik visoms veikloms, kuriose yra visø produktø ar paslaugø pirkimo-pardavimo santykiai. Ðiuo metu yra pasirengusi, kad tam tikriems subjektams bûtø privaloma bûti ðiais prietaisais. Pernelyg didelis subjektø, kuriems taikomas jø ásisteigimo tikslas, plëtra gali sukelti didelius keistumus.