Teises aktus

Dël dideliø teisës aktø skirtumø, kylanèiø á saugumà Europos Sàjungos regionuose, ypaè dël metano ir anglies dulkiø sprogimo pavojaus, dël jø buvo nuspræsta jas sumaþinti, sukuriant atitinkamà direktyvà. Todël ATEX direktyva buvo sukurta daugiau zonø, kurios yra tiesiogiai veikiamos sprogimo zonoje.

Ðio teisës akto prekës þenklas yra prancûzø kalba, kuris tiesiog skamba atmosferojeSprogiø. Svarbi ðios informacijos uþduotis buvo tada, kai maþiausias metano ar anglies dulkiø sprogimo pavojus gresia nykstantiems. Susidarius su jais aptariamas dokumentas taip pat plaèiai taikomas ir apsauginiams organizmams, ir priedams, kurie naudojami sprogimo pavojaus zonose. Kalbëjimas èia ir apie elektros prietaisus.Remiantis ATEX direktyvos teisinëmis nuostatomis, sprogimo pavojus pirmiau minëtose vietose gali kilti dël medþiagø saugojimo, gamybos ir naudojimo, kurie gali sukelti tariamà sprogimà pasibaigus integracijai su oru ar kita medþiaga. Ðiø baziø dydþiuose galite paminëti ypaè degius skysèius, taip pat jø garus, tokius kaip alkoholiai, eteriai ir benzinai. Be to, galite átraukti degias dujas, tokias kaip butanas, propanas, acetilenas. Kiti pagrindai yra dulkës ir pluoðtai, tokie kaip alavo dulkës, aliuminio dulkës, medþio dulkës ir anglies dulkës.Nors neámanoma apibûdinti visko, kas gauta ðiame dokumente. Todël, tiriant ðá norminá aktà apskritai, reikëtø paminëti, kad ji reguliuoja bendras sprogmenø aplinkoje esanèiø organizmø ir prietaisø spektro sàlygas ir poreikius. Taèiau kitose medþiagose gali bûti svarstomos iðsamios gairës. Tik reikëtø prisiminti, kad nauji dokumentai, reglamentuojantys sprogimo zonø apimtá su metanu ar anglies dulkëmis, jokiu bûdu negali bûti nesuderinami su ATEX direktyva.Taip pat reikia nepamirðti, kad visi pavojingø zonø árenginiai turi bûti paþenklinti CE þenklu, o tai reiðkia, kad tai turi atitikti notifikuotosios ástaigos atliktà atitikties vertinimo procedûrà.

Naujajame sprendime dël direktyvos (kadangi vadinama ATEX direktyva, kai prietaisai nesilaiko sprogioje erdvëje, matyti, kad valstybë narë gali imtis priemoniø tokiems prietaisams paðalinti.