Torunes mados dou

Farin ManDr Farin Man - Veiksmingas greito riebalų deginimo sprendimas.

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai baigë pleèiantá sezonà. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou egzistavo þemiausiame taðke ir visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik patikimi ir puikûs, sveiki, spalvingi spalvos audiniai, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nërimo. Tarp jø pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Maþiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotais nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþi vestuviø suknelë, sukurta specialiai ðiai kovai. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuris manë, kad iðliks anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduota daug naujausios kolekcijos drabuþiø. Paskutinio aukciono pajamos bus perkeltos á vaikø namus. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai remia ávairius labdaros ir gerus veiksmus. Jos darbdavys pakartotinai pristatë savo produktus aukcionuose, o kai pardavimo objektas netgi buvo aplankytas vienoje ið gamyklø.Bendrovës atstovas spaudai mums sakë, kad ðiuolaikiðkiausia kolekcija bus pristatyta parduotuvëse ðiandien geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø prieinamos kolekcijos, kurios skiriasi nuo stacionaraus verslo.Jûsø paèiø drabuþiø kompanija yra vienintelë su turtingiausiais drabuþiø gamintojais. Visoje ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiuo metu daugiausiai geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ði kompanija sukelia kolekcijas vieningai su pirmaisiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tikrai sëkmingos, kad prieð pradedant parduotuvæ, kurios jau yra pasirengusios prisijungti prie ilgø eiliø nuo ankstyvo ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà ypatingà dienà.Dabartinës kompanijos prekës jau daugelá metø greitai susiduria su didelëmis sëkmëmis tarp klientø, taip pat ir kada, ir uþsienyje. Raðydamas apie jà, nepaminëta pasitenkinimo galia, kurià jie pasiûlë, ir kurie siûlo, kad poveikis bûtø geriausios kokybës.

Þr. Mûsø parduotuvæ: Vienkartinis drabuþiø gamintojas