Ugnikalnio sprogimo rizika

Yra daug vietø, kur yra daug pavojø bûstui ir þmoniø sveikatai. Matyt, saugios vietos, kurias jûs gaunate savo mieste, atimtos ið tam tikrø saugumo sistemø, gali kelti grësmæ gyventojams.

Toks pavojus, be abejo, yra degalinës, techninës dujø saugyklos, ávairiø tipø pirotechnikos medþiagø pardavimo ir gamybos vietos, nekalbant apie karinius árenginius, kurie daþnai bûna glaudþiuose miestuose.Visos minëtos institucijos, svarbios artimiausiuose miestuose, yra iðmatuojamas miesto gyventojø rizikos lygis, taèiau bet koks marðrutas yra bûtinas tradiciniam gyventojø funkcionavimui. Rizikos maþinimo priemonëje atitinkamos tarnybos imasi specialiø veiksmø, kad padidintø ðiø vietø saugumà.Tokiø vietø apsaugà reglamentuoja specialios taisyklës, kurios taip pat veikia pagal investicijas pagal gamyklà, sukeldamos pavojø, kai papildomai vyksta pësèiomis. Èia praktiðkai atlieka praktines sveikatos ir saugos taisykles, kurios turi bûti pritaikytos abiem darbuotojams, kai vyrai naudojasi „pavojingomis“ ámonëmis.Ðioje patalpoje daug dëmesio reikia skirti beveik visø miestø kraðtovaizdyje áraðytoms degalinëms. Stotyse iðsiskiria daug degiø degalø, kurie dël gaisro gali sukelti rimtà sprogimà. Todël saugumo tekste svarbu ávertinti sprogimo pavojaus zonas. Ðios sritys yra susijusios su grieþtesniais saugumo reþimais. Atvykite á ugná. Kai aptarnaujate degalinæ, ypatingas dëmesys turëtø bûti skiriamas prieðgaisrinëms taisyklëms, nes net maþiausias incidentas gali sukelti sprogimà, kuris keltø grësmæ daugelio þmoniø sveikatai ir gyvenimui.