Vakuumines pakavimo madinos

Vakuuminës pakavimo maðinos gali bûti naudojamos tiek patalpose, tiek silpnose ámonëse. Jie leidþia pakuoti maistà tokiu bûdu, kad vartojimui skirtiems produktams bûtø taikoma geriausia galiojimo data. Dulkiø pakavimo maðinos (daþnai vadinami pakowaczkami, kad tarnauja orui siurbti ið pakavimo plëvelë viduje ir tuo paèiu metu kurti grieþtà antspaudas uþdarymo. Kiekviena pakavimo maðina, neatsiþvelgiant á jos konstrukcijà, turi siurblá ir teflono dengtà sandarinimo juostelæ.

Tokio prietaiso kaina yra apie tûkstantá zlotø. Sandarinimo juostos ilgis yra apie trisdeðimt penkis centimetrus. Árenginys paprastai turi dvi funkcijas: pakavimo ir sandarinimo maiðus bei uþdarymo vakuumines talpyklas, buteliø kamðèius, dangèius, naudojant priedà. Rekomenduojama paimti maiðelius su R-vac, E-vac arba storesniu, galima naudoti lygias maiðas su 120 mikronø storio plëvele. Prietaiso svoris yra apie keturis kilogramus. Korpusà daþniausiai sukelia aukðtos kokybës plastikas arba nerûdijantis plienas. Vidutinis gyvenimo trukmë yra apie penkiolika metø. Tinklo átampa yra apie du ðimtus trisdeðimt voltø, o galia yra apie keturis ðimtus W. Apskritai, prietaiso naðumas yra labai vertingas.Maðinos veikimas yra plokðèias ir praktiðkas. Galima pritaikyti tûkstanèiams siûliø ið eilës be prietaiso perkaitimo. Tai tinka profesionaliam maðinø daliø ir maðinø saugojimui. Siurblys visada yra aukðtos kokybës rutulinis guolis. Kai kuriuose árenginiuose taip pat yra skaitmeninis ekranas.Vartotojai pakartotinai turi paklausti, ar pasirinkti skilveliø ar kamerø maiðytuvà. Privaèiø programø sëkmei, taip pat maþose parduotuvëse, su vienkartine keliø deðimèiø produktø pakuotëmis, tinkamas pakavimo maðinas be maiðeliø bus tinkamas. Vis dar sëkmingai reikia supakuoti pailgos formos produktus (pvz., Rûkytas þuvis, didesnë tikimybë, kad bus uþtikrinta pakavimo maðina be maiðelio (be apribojimø dydþio - galimybë naudoti folijà rankovëje.Jei yra pakavimo deðimtis produktø per dienà ar daugiau (parduotuviø, virtuvës, vieðojo maitinimo, gamybos augalø, pakavimo kamera tai veiks lengvai ir, þinoma, reikia, o maiðai bus daug pigiau.