Vestuvio mados dou jarocin 2015

Ðá ðeðtadiená baigësi paskutinës vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume net iðgirsti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo jauniausias, pilnumas buvo paruoðtas be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems ágyvendinti buvo naudojami tik svarbûs ir erdvûs audiniai su aukðtos spalvos spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, kurie buvo visiðkai nerti. Be jø, juos taip pat paveikë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Lengviems drabuþiams dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo sukurta graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ypaè ðiai progai. Suknelë buvo sumokëta asmeniui, kuris laukë anonimiðkumo. Be to, paskutinës kolekcijos apranga buvo parduota aukcione. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus paaukotos namø globos namams. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius gerus ir efektyvius veiksmus. Savininkai savo gaminius pakartotinai pateikë aukcionuose, taip pat ir tada, kai aukciono objektas buvo net apsilankymas gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija pasieks parduotuviø dabar geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë turi kompiuteriø verslo atidarymà, kuriame bus rodomos atvirkðtinës kolekcijos, o ne stacionarios ámonës.Jûsø drabuþiø prekës þenklas yra geriausias artimiausiems drabuþiø gamintojams. Pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, praeityje daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienais metais prekës þenklas rengia sàjungas su pirmaisiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, þinoma, yra labai populiarios, kad daugelis iki parduotuvës atidarymo, pasiruoðæ rytà, iðdëstytos maþose eilëse. Ðios kolekcijos yra ið tos paèios dienos.Ðio darbo produktai daugelá metø buvo labai populiarûs tiek pasaulyje, tiek uþsienyje. Raðydami apie jà nëra teisinga nekalbëti apie gautà pasitenkinimo galià ir teigia, kad rezultatai yra didþiausios vertës.

https://valgo-r24.eu/lt/

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai Gdanske