Vokietijos thinios lenkijoje

Ðiuo metu darbdaviai dar labiau traukia kalbø þinias tiek mûsø sveèiams, tiek skaitytojams. Anksèiau, su svarbiu kalbos mokymu arba net neþinant jokios kitos gimtosios kalbos, buvo svarbu priartëti prie kiekvieno darbo. Ðiuo metu bûtina þinoti vienà kalbà kaskart ir tada tam laikotarpiui, kuris garantuoja pagrindiná pokalbá.

Lenkø kalbos mokymosi lygis kasmet didëja. Ðiandien, pirmosios ir vidurinës mokyklos bei vidurinës mokyklos, taip pat vidurinëse mokyklose mokoma kiekviena treèioji uþsienio kalba. Tyrimai rodo, kad þmonës, galintys padaryti daugiau nei vienà kità kalbà, yra iki 50 proc. Daugiau atlygio nei tie, kurie neturi tokiø ágûdþiø. Kà gali padëti tokios kalbos pamokos? Yra labai patrauklus klausimas apie dalyko esmæ. Na, jau biuro knygoje (ið baltøjø apykakliø, uþsienio kalbø ágûdþiai naudojami praktiðkai visam ámanomam dalykui. Pradedant nuo kontaktø su kitais klientais, tiekëjais, gavëjais ar gamintojais per dokumentø vertimà, daþnai kreipiantis á paprastus partnerius ámonëje, kurie nëra lenkai, todël tampa vis labiau paplitæs ðiandieniniame pasaulyje. Be to, kalbant uþsienyje, naudojamos kalbos þinios, paprastai pakanka mokytis anglø, ispanø ar rusø, taèiau dël akivaizdþiø prieþasèiø vis dar gaunama daug kinø, japonø ir korëjieèiø: dauguma produkcijos persikëlë á Azijos ðalis, todël yra naudingi specialistai, kurie supranta ðiuos stilius. Dokumentø vertimas yra labai svarbus, nes Azijos gamintojai daþnai neþino anglø kalbos ir jiems reikalingi vertëjai, norintys pasiraðyti sutartis su Vakarø gavëjais. Apibendrinant visà surinktà informacijà, mes prieita prie iðvados, kad protinga mokytis kalbø, nes mes ne tik augame ir plëtojamës á kitas kultûras, bet ir pasaulis eina kryptimi, kur mums bus þemesnë kokybë be kalbø þiniø.