Wikipedia svetainio iddestymas

Mokesèiø mokëtojai, uþregistruoti fiskalinæ sumà, turëtø pardavinëti asmenø darbui, vykdydami finansines kampanijas ir ûkininkams, kurie yra apskaièiuoti kaip vienkartinës iðmokos dalis. Pardavimø neáraðymo atvejai sutelkti á sankcijas, dël kuriø sprendþiama pagal konkretø ástatymà. Mokesèiø mokëtojai daþnai nëra ápareigoti tai padaryti, o kaip daþnai paþeidimø árodymas, manoma, kad apyvartos ribose nëra virðijimø, leidþianèiø jiems uþregistruoti pardavimus kasos aparatais, be to, yra pavyzdþiø, kai nustatomi nauji teisës aktai, kuriuose kalbama apie nurodytà subjektai privalo saugoti áraðus.

Ápareigojimas laikyti apskaità su automatø aptarnavimu nëra iliuzija, nes tai reiðkia sankcijø skyrimà subjektams, kurie kyla ið Prekiø ir pagalbos mokesèio ástatymo nuostatø. Kitaip tariant, nesilaikant teisës aktø nuostatø, nustatanèiø áraðø tvarkymà su kasos aparatais elzab mera & nbsp;, taikomos grieþtos sankcijos, todël èia nëra verta rizikuoti. Ne kiekvienas investuotojas þino apie ðá faktà ir neþino ástatymo.

Black Mask

Pagal menà. 111 para. Mokesèiø inspekcijos vadovas arba fiskalinës kontrolës institucija gali taikyti grieþtà bausmæ, sudaranèià 30% mokesèio, kuris buvo sumokëtas perkant prekes ar paslaugas. Jei fiziniai asmenys nesugeba tvarkyti áraðø, toks subjektas kaltinamas dël mokesèiø paþeidimo ar nusikaltimo. Nereikia bandyti apgauti paskutinio vaidmens ir, svarbiausia, turëtumëte pasikonsultuoti su buhalteriu ar advokatu, kuris saugojo verslininko ástatymø nuostatø vykdymà.

Pardavimo vietoje, uþregistruotoje kasos aparatu, verta paminëti, kad mokestinë prievolë apima tik trûkumus, kurie buvo reikðmingi 2008 m. Gruodþio 1 d. teisës aktø nuostatas. Èia, dël turtinës klaidos atveju, teisësaugos institucijos nebus suinteresuotos teisine, finansine ir baudþiamàja atsakomybe, kaip laikotarpiu nuo 2008 m. Gruodþio 1 d. skaièiuojamos nustatytu sezonu, todël tai yra ástatymø numatytos veiklos sustabdymas.